Gemeentelijke subsidie voor jeugdprojecten (jonge muzikale- beeldende-, dans- of theaterkunstenaars)

Er kunnen projectsubsidies aangevraagd worden in het kader van volgende doelstelling:
"Jongeren krijgen de kans om jaarlijks een nieuw project aan te bieden aan het grote publiek."

Deze projectsubsidie wordt toegekend door de jeugdraad Niel.

Voor wie

  • De projectsubsidie kan aangevraagd worden door zowel ongebonden jongeren als door de leden van de jeugdverenigingen, maar ongebonden jongeren hebben voorrang.
  • Politieke jongerenverenigingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden

  • De aanvraag moet gebeuren door minstens drie personen, waarvan minstens één aanvrager in Niel moet wonen. De aanvraag mag niet gebeuren door een commerciële organisatie of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
  • Zowel het doelpubliek, als de organisatoren moeten tussen de 3 en de 30 jaar zijn.
  • Het project moet plaatsvinden in de gemeente Niel, moet openbaar zijn en er mag maximum 3 euro inkom worden gevraagd.

Hoe aanvragen ?

Het aanvraagformulier wordt eenvoudig ter beschikking gesteld op de website van de gemeente en bij de dienst vrije tijd/jeugd.

Om een terugbetaling te krijgen, moet dit formulier samen met het betalingsbewijs op de dienst vrije tijd/ jeugd worden bezorgd of worden doorgestuurd naar jeugd@niel.be

Aanvraagformulier en reglement downloaden?

Klik hier

Kostprijs

Het totale beschikbare bedrag aan subsidies bedraagt 1.500 EUR per kalenderjaar.

Per goedgekeurde aanvraag wordt er 250 EUR toegekend (6 per jaar) en 500 EUR voor een initiatief dat doorgaat op een openbare locatie, maar niet in een jeugdlokaal (2 per jaar).

Deze bedragen kunnen jaarlijks worden herzien.

Meer info

  • Elk groepje en elke vereniging kan maximum 3 aanvragen per jaar indienen; er kunnen hoogstens 2 activiteiten per kwartaal plaatsvinden.
  • De jeugdraad beslist op zijn algemene vergadering over het al dan niet aanvaarden van de subsidieaanvraag, over eventuele uitzonderingen; hij hoeft zijn beslissingen niet te motiveren.
  • Het organiseren van fuiven valt niet onder de genoemde doelstelling.
  • De jeugdraad evalueert het reglement jaarlijks en beoordeelt of de subsidies effectief worden aangevraagd en uitgekeerd.