Aanpassen openbaar domein (voetpaden,opritten, tegeltuintje, .....)

Bij bouw- of verbouwingswerken kan het nodig zijn het openbaar domein (voet- en fietspaden, pleinen, enz.) aan te passen. Bijvoorbeeld wanneer in een bestaande woning een garage wordt ingericht of bij nieuwbouwwerken. Meestal gaat het over het aanleggen van een oprit waarbij de boordstenen moeten verlaagd worden en de verharding van het voet- of fietspad moet aangepast worden.


U mag dit uiteraard niet zelf doen, maar u dient dit aan te vragen aan het gemeentebestuur (schriftelijk t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen). Voordat tot uitvoering van de werken zal worden overgegaan, zal u een bestek ontvangen met daarop de afmetingen en een berekening van de kostprijs. Hiervoor heeft de gemeenteraad een retributiereglement goedgekeurd, waarbij het bedrag van de aanpassingswerken vastgesteld werd op € 55,00 per m². Verhardingen van voetpaden en opritten komen op € 30,00 per lopende meter aan boordstenen. U dient uiteraard in te stemmen met het bestek waarna het gemeentebestuur of een aannemer in opdracht van het bestuur de werken zal uitvoeren.

Ook andere werken, zoals het aanleggen van vb. een tegeltuintje, het verplaatsen van verkeersborden of verlichtingspalen, dient u aant te vragen 


Wanneer voor de inrichtingswerken op het private domein een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is (o.a. het wijzigen van de bestemming, het wijzigen van raam- en deuropeningen, het verharden van niet strikt noodzakelijke toegangen en opritten, het bouwen van een woning, enz.) zal niet met de werken gestart worden alvorens deze vergunning verkregen werd.