Belasting op aanvraag van een omgevingsvergunning, planologisch of stedenbouwkundig attest