BIN - NIEL

Algemene informatie en vragen

bin@niel.be


BIN - DE BOSSCHEN

bin.debosschen@gmail.com

BIN - DE MATEN

bin.dematen@gmail.com


BIN - DEN BIEZERD

binbiezerd@gmail.com


BIN - SPORTHAL (in opstart)

bin.sporthal.niel@gmail.com


BIN - CENTRUM (nog op te starten)

bin.centrum.niel@gmail.com


BIN - HELLEGAT - LEGASTRAAT (nog op te starten)

bin.hellegat.legastraat@gmail.com

BIN - Z

(buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen, handelaars en kmo’s)

bin.z.niel@gmail.com