Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Als u een woning verhuurt in het Vlaams gewest, dan moet deze voldoen aan bepaalde minimale kwaliteitsnormen. Dit wordt bepaald in de Vlaamse wooncode. Een conformiteitsattest bevestigt dat de huurwoning voldoet aan deze kwaliteitsnormen en vermeldt ook een maximaal aantal toegelaten bewoners.

In de gemeente Niel is het conformiteitsattest voor huurwoningen verplicht. Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd op basis van het bouwjaar van de huurwoning.

Voor wie

Voor de periode 2020–2025 geldt deze verplichting voor alle woningen ouder dan 40 jaar die verhuurd worden of ter beschikking gesteld. Dit wil zeggen: bouwjaar 1982 of ouder.

Een conformiteitsattest voor een woning heeft een geldigheidsduur van 5 of 10 jaar jaar (afhankelijk van het aantal opmerkingen in categorie I van het technisch verslag).

Wanneer iemand zich inschrijft in een huurwoning die hieraan moet voldoen, schrijft het lokaal bestuur de huiseigenaar aan om hem te informeren over de verplichting. Tegelijk vraagt het lokaal bestuur om een conformiteitsattest aan te vragen.

Hoe aanvragen? 

U kan een conformiteitsattest aanvragen:

Kostprijs

Voor de afgifte van een conformiteitsattest betaalt u in Niel 62,50 euro. Dit bedrag mag jaarlijks geïndexeerd worden.

Afhandeling

De woningonderzoeker zal een afspraak maken met de bewoners om de woning te controleren op eventuele gebreken. De meest voorkomende gebreken zijn opgelijst in een handige checklist. Daarmee kan u alvast zelf een eerste controle doen, nog voor de woningonderzoeker langskomt. 

Als na een technische controle van de woning blijkt dat de woning aan de geldende kwaliteitsnormen voldoet, ontvangt u een conformiteitsattest.

Als uit de controle blijkt dat de woning op dat moment niet voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen, dan volgen er afspraken met de eigenaar om binnen een redelijke termijn (3 maanden) de nodige herstellingen uit te (laten) voeren. Daarna vindt er terug een controle plaats.

Belasting conformiteit

We roepen alle verhuurders op, die sinds 2015 een nieuw huurcontract afsloten en waarvan de huurwoning ouder is dan 40 jaar (bouwjaar), een conformiteitsattest aan te vragen.

Omdat er nog te weinig attesten afgeleverd worden voor woningen die onder deze verplichting vallen (omdat de eigenaar(s) geen conformiteitsattest aanvragen of omdat ze niet de nodige herstellingen uitvoeren na een technische controle met te veel gebreken), besliste het lokaal bestuur actie te ondernemen. Het zal daarom een belasting heffen op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest.

De gemeente legt een boete op van 4.500 euro voor alle eigenaar-verhuurders die geen conformiteitsattest hebben voor hun huurwoning (binnen een periode van 6 maanden na het aanschrijven door de gemeente). Deze boete kan oplopen tot 400% voor eigenaars die het nalaten een conformiteitsattest aan te vragen.

Het is de bedoeling dat alle huurwoningen op de private huurmarkt in Niel voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen voor woningen die van toepassing zijn in Vlaanderen.