Gemeenteraad

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit alles kadert in het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid.

Agenda, verslagen en besluiten vanaf 28 september 2021

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente en dient alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. De raad kan een deel van haar bevoegdheden toewijzen aan de burgemeester of het schepencollege. De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen.
 
De gemeenteraad begint steeds om 20u. Het is de voorzitter die de datum vastlegt en de raad samenroept. Decretaal dient de raad minstens 10 keer per jaar bij elkaar te komen. U kan een week op voorhand op deze pagina de agenda en memorie van toelichting terugvinden.

Door de aanhoudende coronacrisis gaat de gemeenteraad tot nader order digitaal door. De zitting is dus fysiek niet toegankelijk voor het publiek, maar wordt wel gelivestreamd zodat ze openbaar te volgen is. Na afloop kan u de vergadering ook online herbeluisteren. 

Beluister de livestream of de opname


Agenda gemeenteraadszittingen 2021

25 januari 2022 digitaal te volgen via https://niel.notubiz.be/dashboard
22 februari 2022
29 maart 2022
26 april 2022
31 mei 2022
21 juni 2022
6 september 2022
27 september 2022
25 oktober 2022
29 november 2022
20 december 2022

(bovenvermelde data zijn onder voorbehoud, waarbij eventuele wijzigingen min. één week voor de bewuste gemeenteraadsziting wordt medegedeeld.)

Samenstelling