Gemeenteraad

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit alles kadert in het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid.

Agenda, verslagen en besluiten vanaf 28 september 2021

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente en dient alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. De raad kan een deel van haar bevoegdheden toewijzen aan de burgemeester of het schepencollege. De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks door de inwoners van de gemeente gekozen.
 
De gemeenteraad begint steeds om 20u. Het is de voorzitter die de datum vastlegt en de raad samenroept. Decretaal dient de raad minstens 10 keer per jaar bij elkaar te komen. U kan een week op voorhand op deze pagina de agenda en memorie van toelichting terugvinden.

Nu de coronamaatregelen het weer toelaten, gaan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw fysiek door. U kan beide raden dus live volgen in de Raadzaal. Maar ook van thuis kan u meeluisteren via de audiostream. Na afloop kan u de vergadering online herbeluisteren. 

Beluister de livestream of de opname


Data gemeenteraadszittingen:

5 september 2023, fysiek te volgen in de Raadzaal of online
26 september 2023
24 oktober 2023
28 november 2023
19 december 2023

(bovenvermelde data zijn onder voorbehoud, waarbij eventuele wijzigingen min. één week voor de bewuste gemeenteraadsziting wordt medegedeeld.)

Samenstelling