Mobiliteitsraad

Mobiliteit in Niel

De mobiliteitsraad is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk, duurzaam mobiliteitsbeleid. De mobiliteitsraad heeft een adviserende en ondersteunende functie met betrekking tot mobiliteit en verkeer en vormt een intermedium tussen het gemeentebestuur en de bevolking. De adviezen zijn niet bindend voor het gemeentebestuur. De mobiliteitsraad zal het gemeentebestuur adviseren bij het gemeentelijk mobiliteits- en verkeersbeleid. De raad kan tevens initiatieven nemen op het vlak van de vijf basisdoelstellingen van een duurzaam mobiliteitsbeleid (bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, milieu).

De mobiliteitsraad zal bijgevolg:

- Uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot de mobiliteit;

- Bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie en het formuleren van de krachtlijnen van het te voeren beleid inzake mobiliteit;

- De maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van mobiliteit volgen en interpreteren;

- Mobiliteitsknelpunten onderzoeken en voorstellen tot oplossingen uitwerken;

- Advies uitbrengen over voorontwerpen met betrekking tot mobiliteit, verkeersinfrastructuur of over projecten, die een belangrijke weerslag hebben op mobiliteit, ongeacht het beleidsdomein (herinrichtingsplannen, verkeerreglementeringen, RUP, bouwvergunningen, verkavelingen,…);

- Reflecties leveren over beleidsnota's over mobiliteit (fietsbeleidsplan, mobiliteitsplan, ruimtelijke ordening, gemeentelijk ruimtelijk structuurplan,…);

- Uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving op bovenlokaal of gemeente overschrijdend niveau.

De mobiliteitsraad bestaat uit:

  1. een groep vertegenwoordigers met stemrecht: maximum 10 weerhouden inwoners mobiliteitsraad (zie aanwervingsprocedure hiernaast)
  2. vaste vertegenwoordigers: 1 lid GECORO
  3. 1 lid Werkgroep Toegankelijkheid
  4. 1 lid NOHA
  5. 1 lid Nielse Adviesraad voor Leefmilieu (NAL)
  6. 1 lid van elke ouderraad van een basisschool gevestigd te Niel (toegevoegd na commissie ABF)
  7. een groep vertegenwoordigers zonder stemrecht (niet verplicht): - maximum 1 lid per overige adviesraad (niet opengenomen bij de vaste vertegenwoordigers)
  8. maximum 1 lid per politieke fractie
  9. schepen van mobiliteit
  10. mobiliteitsambtenaar