Doortrekking N171 versnelling hoger (De Banaan)

Eerste inspraakmomenten dit voorjaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Rumst schakelen een versnelling hoger met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg tussen de Eikenstraat en de parallelweg van de Boomsesteenweg in Rumst. Begin februari is een nieuwe studie opgestart die de milieu-effecten van de nieuwe weg in kaart moet brengen en moet leiden tot een definitief ontwerp. Bedoeling is hiermee in 2020 een omgevingsvergunning aan te vragen. In 2021 wil het agentschap de schop in de grond voor de nieuwe weg. De bevolking van Rumst en de omliggende gemeenten zal hierbij nauw betrokken worden om hun ideeën, opmerkingen en suggesties te formuleren. De eerste luistersessies starten in maart.

 Waarom de doortrekking?

De Vlaamse overheid wil de Rupelregio beter ontsluiten op het hogere wegennet en het sluipverkeer uit de dorpskernen van Rumst, Aartselaar en Boom houden. De doortrekking van de N171 als verbindingsweg tussen de Eikenstraat en de parallelweg met de Boomsesteenweg (N177) in Rumst komt hieraan tegemoet. Deze ingreep ontsluit de industrieterreinen in de regio vlotter. Dit komt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor openbaar vervoer op de lokale wegen ten goede.

Nieuwe aanpak

De afgelopen jaren is er al studiewerk verricht en werd een eerste ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt in het komende jaar verder verfijnd met een milieueffectenrapport (project-MER). Hierbij worden de effecten van de nieuwe verbindingsweg op mens en milieu grondig bestudeerd. Dat laat toe om het ontwerp zo goed mogelijk in de omgeving in te passen en de effecten op de omgeving tot een minimum te herleiden. Om een goed zicht te krijgen op de effecten van de weg op de omgeving wil de Vlaamse overheid alle belanghebbenden (bewoners, verenigingen, bedrijvenzones, buurt- en actiegroepen…) uit de ruime omgeving nauw betrekken bij de opmaak van deze studie.

Luisterronde

In de loop van 2019 krijgt iedereen de kans om mee na te denken over het project tijdens verschillende inspraakmomenten. Dat start met een eerste luisterronde dit voorjaar. Dan zullen naast de betrokken besturen ook delegaties van bewoners, belangenorganisaties en verenigingen uitgenodigd worden om hun behoeften en bezorgdheden te formuleren zodat het studiebureau er meteen mee aan de slag kan.

Vervolgens gaan de onderzoekers binnen de contouren van de reservatiestrook na wat de verschillende varianten en inrichtingsmogelijkheden zijn en brengen ze de milieueffecten in beeld. Op basis van de resultaten van het milieueffectenrapport en de inspraak worden de definitieve plannen voor de nieuwe weg uitgetekend.

Het studiebureau heeft een jaar de tijd om het onderzoek af te ronden. Doorheen de studie wordt regelmatig teruggekoppeld naar de bevolking en worden de ontwerpen verder aangepast en verfijnd. De ideeën, opmerkingen en suggesties vormen dus de voedingsbodem voor het onderzoek. Dit versterkt het ontwerp en leidt tot de best mogelijke oplossing voor alle betrokkenen.

Schop in de grond

Het onderzoeks- en het participatietraject resulteren in een milieueffectenrapport. In dit rapport worden verschillende varianten van het ontwerp (qua ligging, inrichting, kruispunten) met elkaar vergeleken en worden milderende maatregelen voorgesteld. Op basis van het MER wordt het meest optimale ontwerp gekozen. Met dit ontwerp wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Parallel lopen de grondverwervingen verder.

De werken op het terrein starten zodra de omgevingsvergunning en de onteigeningen rond zijn. Dit is ten vroegste in 2021.

 

Op de hoogte blijven?

Wil u op de hoogte blijven van dit project? Op onze website www.wegenenverkeer.be/expreswegrumst vind je de laatste stand van zaken en alle details over het project.