Doortrekking N171 versnelling hoger (De Banaan)

Eerste inspraakmomenten dit voorjaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente Rumst zijn een versnelling hoger geschakeld voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg tussen de Eikenstraat en de parallelweg van de Boomsesteenweg in Rumst. Begin februari 2020 werd een nieuwe studie gestart die de milieu-effecten van de nieuwe weg in kaart moet brengen en die moet leiden tot een definitief ontwerp. Bedoeling is om hiermee nog in 2020 een omgevingsvergunning aan te vragen. In 2021 wil het Agentschap de schop in de grond steken voor de aanleg van de nieuwe weg. De bevolking van Rumst en de omliggende gemeenten wordt nauw betrokken om ideeën, opmerkingen en suggesties te formuleren. De eerste luistersessies zijn gestart in maart.

Waarom een nieuwe verbindsweg?

De Vlaamse overheid wil de Rupelregio beter ontsluiten op het hogere wegennet en het sluipverkeer buiten de dorpskernen houden van Rumst, Aartselaar en Boom. Het doortrekken van de N171 als verbindingsweg tussen de Eikenstraat en de parallelweg met de Boomsesteenweg (N177) in Rumst komt hieraan tegemoet en zorgt voor een betere ontsluiting van de industrieterreinen in de regio. Dit komt op zijn beurt de verkeersveiligheid ten goede voor fietsers en voetgangers en zorgt voor een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer op de lokale wegen.

Nieuwe aanpak

De afgelopen jaren werd al studiewerk verricht en werd een eerste ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt nu verder verfijnd met een milieueffectenrapport (project-MER). Hierbij worden de effecten van de nieuwe verbindingsweg op mens en milieu grondig bestudeerd. Zo kan het ontwerp zo goed mogelijk in de omgeving ingepast worden en kunnen de effecten op de omgeving tot een minimum worden beperkt. Om zicht te krijgen op de effecten van de nieuwe verbindingsweg op de omgeving wil de Vlaamse overheid alle belanghebbenden (bewoners, verenigingen, bedrijvenzones, buurt- en actiegroepen…) uit de regio nauw betrekken bij de opmaak van de studie.

Luisterronde

In de loop van 2019 kreeg iedereen de kans om mee na te denken over het project tijdens verschillende inspraakmomenten. In het voorjaar van 2020 vond een eerste luisterronde plaats voor de betrokken besturen, vertegenwoordigers van bewoners, belangenorganisaties en verenigingen.

Vervolgens zijn de onderzoekers binnen de contouren van de reservatiestrook gestart met het onderzoeken van verschillende scenario's en inrichtingsmogelijkheden en met het in kaart brengen van de milieueffecten. Op basis van de resultaten van het milieueffectenrapport en de inspraak worden dan de definitieve plannen voor de nieuwe weg uitgetekend.

Het studiebureau heeft één jaar de tijd om het onderzoek af te ronden. Doorheen de studie wordt regelmatig teruggekoppeld naar de bevolking en worden de ontwerpen verder aangepast en verfijnd. Haar ideeën, opmerkingen en suggesties leggen zo de fundering voor het onderzoek. Dit versterkt het ontwerp en leidt tot de best mogelijke oplossing voor alle betrokkenen.

Schop in de grond

Het onderzoeks- en het participatietraject zal uitmonden in een milieueffectenrapport. In dit rapport worden verschillende varianten van het ontwerp (qua ligging, inrichting, kruispunten) met elkaar vergeleken en worden begeleidende maatregelen voorgesteld. Op basis van het milieueffectenrapport wordt het meest optimale ontwerp gekozen. Met dit ontwerp wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Parallel lopen de grondverwervingen verder.

De werken op het terrein starten zodra de omgevingsvergunning en de onteigeningen rond zijn. Dit is ten vroegste in 2021.

Op de hoogte blijven?

Wil u op de hoogte blijven van dit project? Op de website www.wegenenverkeer.be/expreswegrumst vind u de laatste stand van zaken en alle details over het project.