FAQ Nielderhoff

Ik heb een vraag...

Graag beantwoorden wij al uw vragen over de ontwikkeling van de site. Daarom hebben we alvast een aantal vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

1. Wat is een masterplan? 

Een masterplan is een globale visie op een gebied of wijk in een gemeente. Het plan geeft een beeld van hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. In dat opzicht vormt een masterplan de basis voor concrete projecten, zoals de bouw van een nieuwe bibliotheek. 

2. Wat is de volgende stap in het participatieproces ? 

Op 3 juli overhandigde het gemeentebestuur de suggesties aan de drie ontwerpteams. Nu gaan zij aan de slag met de verzamelde ideeën. Een jury kiest vervolgens het beste ontwerpteam. Van zodra deze officieel gegund is kan dit ontwerpteam verder aan de slag. Daar de ontwikkeling van de ontwerpplannen heel wat werk en tijd vergen zal het ontwerpteam iets later dan voorzien de verschillende plannen kunnen tonen. Maar ook dan kan u feedback geven en suggesties doen, wat opnieuw meegenomen wordt bij de invulling naar het definitieve masterplan.

3. Waar vind ik de resultaten van het participatiemomenten in juni ? 

Op basis van de participatiemomenten stellen we vast dat er twee visies op het gebied zijn. Enerzijds stelt men voor om van de site een oase van rust en stilte te maken. Anderzijds wil men de site inzetten als bron van sociaal contact waarbij het dorpsgevoel centraal staat. Voor de ontwerpteams is het ongetwijfeld een uitdaging om een goede combinatie te maken van deze twee visies op de site.
Alle suggesties zijn opgelijst en werden op 3 juli integraal aan de ontwerpteams overhandigd.


4. Wanneer starten de bouwwerken? 

Er wordt nu een masterplan opgemaakt dat een algemeen beeld van de site schetst. Daarna wordt per projectonderdeel een concreet plan opgemaakt door een architect. Vervolgens moeten de bouwvergunningen aangevraagd en goedgekeurd worden. Pas daarna kunnen de werkzaamheden op de site van start gaan. 

5. Hoeveel zal de vernieuwing van de site kosten ? 

Pas wanneer het concrete ontwerp voor de site definitief is, kunnen we een kostenraming maken. Dankzij de geplande private huisvesting op de site, zorgen we dat de ontwikkeling van de projectsite gezond blijft. 

6. Blijft de Carrefour nog bereikbaar ? 

Ja. Het is de bedoeling dat we blijven inzetten op een supermarkt in de buurt zodat de omwonenden en de nieuwe inwoners van de site er terecht kunnen.
De site zal bereikbaar zijn via drie doorsteken: via de Dorpsstraat, de Kerkstraat en de Antwerpsestraat (naast de Carrefour). De doorsteek naast de Carrefour zal dus open staan voor iedereen. 

7. Is de seniorenhuisvesting enkel bedoeld voor de inwoners van de Parkwijk ? 

Neen. Ook andere senioren krijgen de mogelijkheid om zich hier te huisvesten. We willen op de site een betaalbare woongelegenheid creëren voor senioren en de gemeente. 

8. Waar kan ik terecht als ik interesse heb om me als senior te huisvesten op de site ? 

Deze mogelijkheid bestaat nog niet, hiervoor is het project nog te pril.

9. Als de contouren al vastliggen, is er toch geen sprake van participatie? Waarom zou ik nog meedoen?

Het klopt dat de contouren vastliggen. De bedoeling van de participatiemoment is net om binnen deze contouren de mening van de gebruikers te horen over hoe we deze concreet kunnen invullen. Wij zijn er immers van overtuigd dat iedereen een belangrijke bijdrage kan leveren. Dankzij de bijdrage van onze inwoners kunnen we het project sterker (*) maken.

* sterker = gebruiksvriendelijk, typische aspecten van Niel meegeven, op maat van Niel, …

10. Tot wanneer kunnen we input geven?

Op 15 juni kon iedereen terecht op een algemeen participatiemoment. We verzamelden de suggesties en ideeën en overhandigden ze op 3 juli aan de ontwerpteams.

Ook tijdens een tweede moment in 2018 kunnen de inwoners feedback geven. Meer informatie hierover volgt in de komende maanden.

Daarnaast is er ook een rechtstreeks aanspreekpunt waar elke inwoner met vragen terecht kan. Deze worden rechtstreeks behandeld of doorgegeven aan de bevoegde instantie.

11. Hoe weet ik of er rekening wordt gehouden met onze inspraak?

De ontwerpteams gaan aan de slag met de input van de burger. Deze input werd doorgegeven aan de ontwerpteams die een ontwerp masterplan opmaken. Bij de voorstelling van het plan aan het bestuur, moeten de ontwerpteams aangeven met welke suggesties ze rekening hebben gehouden.

12. Is er ook gedacht aan de zwakke weggebruiker?

Bij de doorsteek van de site staat de zwakke weggebruiker centraal. Dit wordt een zone waar voetgangers en fietsers zich veilig kunnen verplaatsen. Aan de nieuwe bibliotheek willen we ook ruimte voorzien voor voldoende fietsenstallingen.

13. Hoeveel en waar wordt er parking voorzien?

Er wordt zeker parking voorzien voor de bezoekers van de Carrefour en voor de nieuwe functies zoals de seniorenhuisvesting en de bibliotheek. Waar deze parking zal liggen, staat nog niet vast.

14. Wordt er handelsruimte voorzien?

Er wordt handelsruimte voorzien voor de Carrefour, zoals dat vandaag het geval is. Voor bijkomende ontwikkeling van handelsruimte verwijzen we naar andere sites in het centrum.

15. Waar kan ik terecht met vragen/opmerkingen/suggesties?

Als inwoner van Niel krijgt u de mogelijkheid om uw ideeën en bezorgdheden mee te geven. U kan daarvoor steeds terecht bij communicatiemedewerkster Sandy Van de Velde. Zij is uw rechtstreeks aanspreekpunt.

16. Waarom komt er een nieuwe bibliotheek ?

De huidige bibliotheek is gehuisvest in een oud herenhuis in de Antwerpsestraat. De functies en activiteiten die bij een hedendaagse bibliotheek horen, stellen nieuwe eisen aan de vestiging. Het gebouw voldoet al langer niet meer aan de huidige normen (o.a. toegankelijkheid van openbare gebouwen). Een doorgedreven verbouwing vraagt een grote investering. De aanpassingen hebben een grote impact op zowel het interieur als de buitenomgeving.

Nieuwbouw is dan ook aangewezen om te voldoen aan de behoeften die nodig zijn voor een hedendaagse bibliotheek. De centrale ligging van het binnengebied is een groot voordeel. Het gebied is op een veilige manier te voet bereikbaar voor de leerlingen van de omliggende scholen. De bibliotheek kan ook fungeren als ontmoetingsruimte voor de senioren en buurtbewoners.

17. Waarom komt er seniorenhuisvesting ?

De 30 bestaande woongelegenheden aan de Parkwijk werden gebouwd in 1957. Een doorgedreven renovatie van deze gebouwen is dringend nodig. Aangezien de verbouwing een grote investering vraagt, is vervangingsbouw het meest aangewezen om te voldoen aan de hedendaagse eisen inzake woonkwaliteit en energie.

In de nabijheid van deze wijk zijn er nauwelijks voorzieningen zoals winkels en diensten. De loopafstand tot het centrum van de gemeente is te ver voor senioren. Door de seniorenhuisvesting te voorzien in het centrum kan ook het sociale contact voor deze doelgroep sterk vergroot worden.

18. Waarom komt er geen park ?

De huidige site is altijd bebouwd geweest. We hebben de gebouwen afgebroken om er nieuwe infrastructuur te voorzien, met name een nieuwe bibliotheek, aangepaste seniorenhuisvesting en een veilige doorsteek voor de zwakke weggebruiker. We kiezen er ook voor om op de site ook groen te voorzien. Hoe we dat concreet invullen, maakt deel uit van het participatieproject. 

Op enkele minuten van de site ligt het grote natuurgebied Walenhoek, waar iedere Nielenaar naartoe kan voor een wandeling of om rustig te ontspannen. Door de dienstverlening en bebouwing samen in het centrum te leggen, ligt alles op wandelafstand. Op die manier kunnen we ook de open ruimte rondom Niel zoveel mogelijk sparen.

19. Hoe zullen de nieuwe gebouwen er uitzien ?

Hoe de gebouwen er uiteindelijk zullen uitzien, bepaalt het ontwerpteam. Jullie mogen altijd jullie suggesties hieromtrent doorgeven.

20. Welk projectteam gaat de ontwikkeling van het gebied doen ?

Begin januari 2018 kiest het bestuur een ontwerp masterplan voor de site. Dan kunnen we ook het ontwerpteam voorstellen. Het ontwerp dat zij maken, wordt ook getoond aan de inwoners. Zij kunnen feedback geven op het ontwerp. Het gekozen ontwerpteam gaat daarna aan de slag met de feedback.