FAQ Parkwijk

De nieuwe invulling van de bekende Parkwijk is een van de grootste projecten voor de toekomst in onze gemeente. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste vragen over het project met antwoorden. We vullen deze pagina regelmatig aan naarmate het project vordert.

Heeft u een vraag die nog niet in ons lijstje staat? Stuur ze ons dan gerust op www.niel.be/vragen-heraanleg-parkwijk.

Veelgestelde vragen

Waarom wordt de Parkwijk ontwikkeld?
Op vraag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vond in 2019 een grondige inspectie plaats van de Nielse ‘Parkwijk’, gelegen op de hoek van de Matenstraat en de Tuinlei. De sociale seniorenwoningen die er in de jaren 1960 door het OCMW van Niel waren opgetrokken, bleken niet meer aan de hedendaagse normen van comfort, veiligheid en verantwoorde grondbezetting te voldoen. Voordien maakte het bestuur al de keuze om te investeren in de ontwikkeling van de meer centraal gelegen site Nielderhoff, om aldaar boven de bibliotheek nieuwe, hedendaagse seniorenflats te bouwen.

De Parkwijk krijgt binnenkort dus een nieuwe invulling. Nadat voor alle voormalige bewoners een passende, betaalbare woonoplossing gevonden werd, werden de sloopwerkzaamheden er in 2020 aangevat. Het lokaal bestuur Niel wil nu op de Parkwijk-site een nieuw woonproject mogelijk maken waar betaalbaar wonen, diverse woonvormen (bijvoorbeeld co-housing, kangoeroewoningen of zorgwoningen), groen en handel hand in hand gaan.

Hoe zal de Parkwijk-site ingevuld worden?
Belangrijke aandachtspunten bij de ontwikkeling van deze zone zijn een sterk bouwconcept, de kwaliteit van de woningen, een goede ruimtelijke ordening van één of meerdere wooncomplexen in een groene zone, een afgestemde relatie tussen private en publieke zones, een versterking van het groen en een duurzame ontwikkeling.

Bij de bepaling van het aantal en het type wooneenheden, alsook bij de inrichting ervan wordt vooral rekening gehouden met de woonkwaliteit en de draagkracht van de omgeving. Tegelijk wordt van de projectontwikkelaar verwacht de keuze voor de woningtypen zodanig te organiseren dat een gemengd bewonersprofiel wordt aangetrokken. Als uitgangspunt geldt dat ze voldoende variatie moeten bieden met een evenwichtig aanbod aan wooneenheden met één, twee of drie slaapkamers. Alle ruimtes hebben daarbij minimaal de oppervlakten zoals opgenomen in de ontwerprichtlijnen die werden opgesteld door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Daarnaast wil de gemeente dat er op de site verschillende woonvormen komen, bijvoorbeeld kangoeroewoningen, zorgwoningen of gebouwen voor co-housing. We mikken op een gezonde sociale mix, onder meer door minstens een deel van de woningen en/of appartementen in een systeem van betaalbaar wonen aan te bieden.

Ook aan de lokale handel wordt gedacht. Zo is het een optie om in de Parkwijk ruimte te bieden voor een handelsactiviteit, geschikt voor zaken die de handelskern ontgroeid of te groot zijn. Activiteiten die concurrentieel zijn met de kleinhandel of zaken met veel laad- en losverkeer zoals een grootwarenhuis, worden hierbij uitgesloten.

Verder wordt de zone aangelegd met zo weinig mogelijk verharding, zoveel mogelijk respect voor de zwakke weggebruikers en een maximale aandacht voor bomen en groen. Er komt een doordacht parkeerplan voor bewoners en bezoekers. En met deelsystemen en laadvoorzieningen voor elektrische wagens wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd.

Naast de architecturale kwaliteit van het project zijn de ecologische en duurzaamheidsobjectieven belangrijk. Vanzelfsprekend moeten de woningen minimaal voldoen aan de BEN-norm. Meer hernieuwbare energie en minder verbruik is echter nog beter. Daarom zal de projectontwikkelaar een simulatie rond het jaarlijks te verwachte energiegebruik moeten voorleggen, evenals een nota over de keuze rond hernieuwbare energie en het aandeel dat dit per wooneenheid vertegenwoordigt. Ook wordt belang gehecht aan de (zichtbare) buffering en aan lokaal hergebruik van hemelwater. Uitgangspunt is een waterneutrale wijk waarbij geen hemelwater wordt overgestort op de aanpalende riolering. Tot slot vinden IGEAN en de gemeente Niel aandacht voor circulair bouwen een belangrijk punt.

Hoe zal het parkeren georganiseerd worden?
Er komt een doordacht parkeerplan voor bewoners en bezoekers.

Auto’s en parkeren voor bewoners
Er wordt verwacht dat de site zo maximaal als mogelijk autovrij wordt gehouden en dat de aan te leggen wegeninfrastructuur bijgevolg wordt beperkt. Parkeren voor bewoners wordt ondergronds georganiseerd. De toegang tot de ondergrondse parkeerplaats dient doordacht te worden gesitueerd, bij voorkeur via de Tuinlei en rekening houdend met het verkeer in de Matenstraat en Tuinlei.

De gemeente en IGEAN vinden het stimuleren van deelsystemen (auto’s, fietsen, …) belangrijk. In plaats van dit te organiseren louter voor de site, wenst ze dit te organiseren binnen een globale aanpak vanuit de gemeente.

Aan de verkoop van iedere woning of appartement dient minimaal de aankoop van één ondergrondse parkeerplaats te worden gekoppeld. In de ondergrondse parkeerplaats worden de nodige voorzieningen aangelegd om het individueel laden van elektrische wagens mogelijk te maken

Publieke parkeerplaatsen voor bezoekers
Van de projectontwikkelaar wordt verwacht een 10-tal publieke parkeerplaatsen (buurtparkeren) te voorzien in de site, aansluitend op de Matenstraat. De projectontwikkelaar voorziet op deze zone één of twee laadpalen voor elektrische auto’s.

Daarnaast wordt bovengronds op het terrein – al dan niet aansluitend aan de parking voor buurtparkeren – een parkeerplaats voor bezoekers voorzien, in aantal minstens gelijk aan 0,3 plaatsen per wooneenheid.

Parkeren bij de handelsactiviteit
Indien op het terrein een handelsactiviteit zou worden opgenomen, voorziet de ontwikkelaar hierbij een parkeermogelijkheid van minstens 1 plaats per 100 m² handelsruimte.

Wat betekent de ontwikkeling van de site voor de mobiliteit en verkeersdrukte in de buurt?
Om de impact van de extra woningen, parkeren en de handelsactiviteit op het verkeer goed te kunnen inschatten, vragen we de gekozen projectontwikkelaar ook om een mobiliteitsstudie te laten uitvoeren door een onafhankelijke expert. De resultaten zullen ook met de Nielenaren gedeeld worden op deze webpagina.

Hoe verloopt de selectie van de projectontwikkelaar?
Om de verkoop van de gronden – die momenteel nog eigendom zijn van het OCMW – en de uitvoering van de ontwikkeling te verzekeren heeft de gemeente Niel aan IGEAN dienstverlening de regie toevertrouwd van de ontwikkeling van de Parkwijk. Met hun expertise en ervaring begeleiden zij de toewijzing van de opdracht, te beginnen met een oproep voor kandidaat-projectontwikkelaars. Het voorwerp van de oproep betreft het opmaken van een kwalitatief sterk omgevings- en bouwconcept waarbij elementen als de architecturale kwaliteit, de inpassing in de omgeving, het materiaalgebruik, de relatie tussen de private en de publieke zones, het behoud en de versterking van groen en de aandacht voor duurzaamheid belangrijke elementen vormen, samen met de prijs die de projectontwikkelaar voor de grond zal bieden.

De uiteindelijk geselecteerde ontwikkelaar/promotor zal de projectsite ontwikkelen op eigen kosten en risico’s en de wooneenheden op de markt brengen. De projectontwikkelaar koopt daartoe de gronden aan. Hij staat bijgevolg zelf in voor het financieren, het ontwerpen, het commercialiseren en het volledig realiseren van het project. Dit alles volgens de afspraken gemaakt binnen deze wedstrijd.

De toewijzing van deze opdracht gebeurt in drie opeenvolgende fasen.

Ronde 1 – aanvraag tot deelname en eerste selectie
De kandidaat-ontwikkelaar identificeert in de aanvraag tot deelname de architect en landschapsarchitect. Op basis van de ruimtelijke kwaliteit in de voorgestelde referenties selecteert een team van drie externe deskundigen, bijgestaan door een secretaris van IGEAN, maximaal vijf kandidaten.

Ronde 2 – communicatie en eerste beoordeling bouwconcept
De laureaten stellen vervolgens hun eerste schetsontwerp voor aan een de kwaliteitskamer, die ook selectieprocedure begeleidde. Een afgevaardigde van het gemeentebestuur kan de presentaties bijwonen.

De kwaliteitskamer zal de ingediende concepten toetsen aan de criteria die binnen deze ontwikkeling relevant zijn:

 • gedeeld en meervoudig gebruik;
 • robuustheid en aanpasbaarheid;
 • herkenbaarheid, leefbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving;
 • waardering van de karakteristieken van het landschap;
 • biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit;
 • klimaatbestendigheid;
 • energetische aspecten;
 • gezondheid;
 • inclusief samenleven;
 • economische vitaliteit.

Ronde 3 – beoordeling uiteindelijk bouwconcept
In de derde ronde worden de uitgewerkte projectvoorstellen beoordeeld door een jury bestaande uit de volgende profielen:

 • een voorzitter;
 • maximaal twee afgevaardigden uit het schepencollege van Niel;
 • de omgevingsambtenaar van de gemeente Niel of zijn/haar vervanger;
 • twee onafhankelijke deskundigen, waarvan maximaal één uit de kwaliteitskamer;
 • maximaal één afgevaardigde uit de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) van de gemeente Niel, met uitsluiting van politiek afgevaardigden;
 • een ruimtelijk planner van IGEAN dienstverlening.

Bij de beoordeling houdt de jury rekening met de volgende criteria:

 • De ecologische, architecturale en stedenbouwkundige uitwerking van het concept, namelijk:
  • de inplanting en oriëntatie van de gebouwen op het terrein en de verwevenheid met de onmiddellijke omgeving, de kwaliteit van de buitenruimte, de verhoudingen, schaal, materiaalgebruik, kleurkeuze. De toegankelijkheid en hoogwaardigheid van de individuele wooneenheden (variatie en rationaliteit) en de handelsfunctie, met inbegrip van de individuele bergingen en stalplaatsen voor fietsen, elektrische rolstoelen en autostaanplaatsen;
  • het landschappelijke concept, de doorwaadbaarheid, de aandacht voor collectieve groenzones, de inrichting van het perceel, behoud / versterking van het aanwezige groen, biodiversiteit en de overgangen tussen openbare, semi-openbare en private open ruimten en de aansluiting van de projectsite op het achterliggende groengebied.
  • de organisatie van het zacht verkeer (voetgangers en fietsers) en gemotoriseerd verkeer (bovengronds- en ondergronds parkeren, lossen en laden, … ) op en naar de site.
 • de prijs die de ontwikkelaar voor de gronden biedt.
 • De ecologische en duurzaamheidsobjectieven, de netto-energiebehoefte voor verwarming, het verwarmingssysteem, gebruik van hernieuwbare energie, ventilatiesystemen, groendaken, regenwaterrecuperatie, waterinfiltratie, aandacht voor circulair bouwen, duurzaam materialengebruik, aandacht voor GRO (= een leidraad die de Vlaamse Overheid uitwerkte om te zorgen dat er bij de bouw van bijvoorbeeld nieuwe residentiële gebouwen of kantoorruimtes voldoende aandacht is voor duurzaamheid).

Het uitgewerkt voorstel voor betaalbaar wonen én het voorzien van andere woonvormen, met bijzondere aandacht voor de duidelijkheid en transparantie in het voorstel en de garanties die de ontwikkelaar biedt om dit te kunnen realiseren.

Wat is de timing?
Onderstaande indicatieve timing werd vooropgesteld.

 • Juli 2021: Lanceren oproep projectontwikkelaars
 • Juli 2021 – april 2022: Ontwerpwedstrijd in drie rondes
 • Mei 2022: Bekendmaking uiteindelijke laureaat-projectontwikkelaar
 • Najaar 2022: Verlijden verkoopakte
 • Binnen de 36 maanden na de verkoopakte: Start werkzaamheden in functie van het gekozen ontwerp

Hoe zal de buurt geïnformeerd en betrokken worden in het verdere projectverloop
Om draagvlak te creëren bij de Nielenaren en stakeholders, en om de buurt tijdig en transparant te informeren, vragen we de projectontwikkelaar om ook een communicatie- en participatieplan uit te werken.

Alle buurtbewoners zullen de laatste stand van zaken in het dossier kunnen terugvinden op www.niel.be. Ook via bewonersbrieven en infovergaderingen zullen we nieuwe informatie meedelen.


Wenst u op de hoogte te blijven? Stuur een mailtje naar communicatie@niel.be met uw emailadres zodat we kunnen contacteren wanneer er nieuws is omtrent de Parkwijk.

Lokaal Bestuur Niel
Communicatiedienst
communicatie@niel.be
+32 3 451 11 10


Beeldmateriaal

 Gewestplan (Bron: Geopunt)

Kadaster (Bron: Informatie Vlaanderen)

 Luchtfoto (Bron: Google Maps)