GECORO

De gemeenteraad keurde in zitting van 28 april 2020 de samenstelling goed van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg Gecoro, voor de periode 2020-2025.

De commissie telt 11 leden en 10 plaatsvervangers vanuit diverse maatschappelijke geledingen. Ze is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op gemeentelijk niveau.

De Gecoro is een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak voor een duurzaam gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Ze heeft een adviserende en ondersteunende functie met betrekking tot ruimtelijke ordening en vormt een schakel tussen het gemeentebestuur en de bevolking.

Haar belangrijkste taken zijn:

  • Advies verlenen bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan (GRB)
  • Opmerkingen formuleren op strategische visienota’s en ruimtelijk gerelateerde beleidskaders
  • Advies verstrekken bij de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • Bundelen en co√∂rdineren van adviezen, bezwaren en opmerkingen bij een openbaar onderzoek van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
  • Advies geven bij planologische attesten
  • Advies uitbrengen over een ontwerp van gemeentelijke verordeningen.

Daarnaast kan de Gecoro ook

  • op eigen initiatief
  • op verzoek van het college van burgemeester en schepenen
  • op verzoek van de gemeenteraad of de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar

advies uitbrengen, bemerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening beleidsprogramma's, en in voorbereiding zijnde regelgeving op bovenlokaal of gemeente overschrijdend niveau.