Heraanleg Ridder Berthoutlaan, Vaartstraat, Vrijheidsstraat en Wirixdreef

Enkele jaren geleden werd al gestart met een ontwerp voor de heraanleg van de Vaartstraat, omdat het wegdek en de riolering aan vernieuwing toe zijn. Maar omdat we vaststelden dat ook de riolering van de nabijgelegen Wirixdreef, Vrijheidsstraat en Ridder Berthoutlaan verouderd zijn, hebben we met het lokaal bestuur Niel besloten om de vier straten aan te pakken. Om de hinder voor de buurt te beperken zal de heraanleg in verschillende fasen gebeuren.

Veiliger en met aandacht voor het milieu
Met dit project willen we de infrastructuur klaarmaken voor de toekomst, met onder meer een betere afwatering en infiltratie van regenwater in de bodem om wateroverlast te vermijden. Daarnaast willen we de omgeving veiliger maken voor (zwakke) weggebruikers, bijvoorbeeld met extra oversteekplaatsen, fietsstraten en fietssuggestiestroken. De straten die deel uitmaken van dit project zijn namelijk het hart van een schoolomgeving, dus verkeersveiligheid is prioritair. In het kader van een verkeersveiliger Niel en vlotte doorstroming van het verkeer werken we ook aan een nieuw circulatie-ontwerp voor de Ridder Berthoutlaan en de omliggende straten.

We zullen u tijdig informeren over de concrete timing en fases van de werkzaamheden.

Infomoment voor Nielenaren
Op donderdag 27 mei 2021 was er een online infoavond waarop de voorontwerpen van de werkzaamheden en het circulatie-ontwerp voorgesteld werden. U kan die online herbekijken

Veelgestelde vragen

ALGEMEEN
Hoe zal de Ridder Berthoutlaan er na de heraanleg uitzien?
In de Ridder Berthoutlaan wordt het wegdek opnieuw geasfalteerd (met rode asfalt (fietsstraat) komen er parallel met de weg nieuwe parkeervakken in waterdoorlatende straatstenen zodat regenwater beter afloopt. Aan de kant van de woningen komt een nieuw voetpad. Aan de kant van GO! Basisschool De Parel blijft het voetpad behouden, en worden wadi’s aangelegd. Dat zijn glooiingen in het gras waar regenwater makkelijk kan infiltreren.

Waarom wordt de Ridder Berthoutlaan een fietsstraat en is niet gekozen voor gescheiden fietspaden?
In zogenaamde “verblijfsgebieden” waar de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt, bijvoorbeeld centrumgebieden zoals de Ridder Berthoutlaan, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar gemengd verkeer (= fietsers, voetgangers, automobilisten, openbaar vervoer, … samen). Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar er zijn verschillende goede redenen om zwakke weggebruikers te mengen met gemotoriseerd verkeer:

 • Fietsers zijn veel zichtbaarder aanwezig in het straatbeeld.
 • Fietsers zijn beter zichtbaar in het verkeer vooral aan kruispunten.
 • Meervoudig ruimtegebruik.

Veel fietsers vinden de Ridder Berthoutlaan vandaag onveilig. Omdat we de fiets willen aanmoedigen als alternatief voor de auto, is het cruciaal om de weginfrastructuur voor onze fietsers veiliger te maken.

Wordt de servitudeweg tussen de Kerkhofstraat en de Volkenbondstraat die verbonden is met de Vaarstraat ook aangepakt binnen dit project?
Dat is momenteel niet voorzien. De servitudeweg is namelijk privéterrein, waardoor de gemeente er geen onderhouds- of herstellingswerken mag doen. We zijn uiteraard wel bereid om met de eigenaar te bekijken of er werken nodig zijn.

Waarom wordt de Willem Eekelersstraat en de straat zonder naam niet mee opgenomen in dit project?
We zijn ons bewust dat deze straten aan vernieuwing toe zijn, maar we focussen ons momenteel op de belangrijkste verkeersassen in Niel die onze gemeente bijvoorbeeld doorkruisen of verbinden met andere wegen. De Matenstraat is hier een goed voorbeeld van. Meer informatie over de heraanleg vindt u op https://www.niel.be/wegeniswerken-matenstraat.

Hoe zal de Wirixdreef er na de heraanleg uitzien?
In de Wirixdreef wordt de weg heraangelegd met waterdoorlatende straatstenen om te zorgen dat het regenwater beter afloopt. Aan de kant van de woningen komt een nieuw voetpad.

Oorspronkelijk was er aan de overkant (de kant van het woonzorgcentrum) ook een gracht voorzien. Maar op basis van de suggesties uit de bewonersvergadering hebben we een alternatief uitgewerkt waarbij geen bomen gerooid moeten worden: de gracht wordt nu onder het wegdek aangelegd en in het park zal de waterloop tussen de bomen slalommen.

Waarom komt er een gracht in de Wirixdreef?
Grachten zijn ideaal om regenwater af te voeren en bieden een heleboel belangrijke voordelen tegenover de klassieke riolering:

 • Grachten hebben meer bergingsruimte dan een rioolbuis, waardoor ook bij hevige regen het water afgevoerd wordt en zo het risico op overstromingen verkleint.
 • Regenwater dat in de gracht terechtkomt, kan infiltreren in de bodem. Dat is goed tegen de droogte.
 • Door hemelwater naar grachten te laten vloeien, komt minder verdund afvalwater toe op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hierdoor kan het water efficiënter gezuiverd worden in compactere installaties.
 • Grachten kunnen ook zorgen voor een betere waterkwaliteit dankzij hun zelfzuiverende werking (op voorwaarde dat er geen afvalwater in geloosd wordt)
 • Grachten zijn een belangrijke habitat voor veel fauna en flora.

Zal een gracht niet zorgen voor overlast van ratten?
Ratten worden vooral aangetrokken door voedsel dat wordt gelegd voor katten of vogels, of door sluikstort. De gracht schoonhouden is dus cruciaal.

Wie zal de gracht onderhouden?
Dit soort grachten wordt onderhouden door de rioolbeheerder. In dit geval is dat Pidpa.

Zal het hek aan de Wirixdreef blijven staan?
Dit wordt nog bekeken in overleg met het woonzorgcentrum en experts.

Hoe zal de Vaartstraat er na de heraanleg uitzien?
Het wegdek krijgt een nieuwe laag asfalt. Daarnaast vernieuwen we ook de voetpaden, die voortaan doorlopen ter hoogte van de kruispunten. Er komen ook parkeervakken naast de rijbaan (afwisselend links en rechts).

Hoe zal de Vrijheidsstraat er na de heraanleg uitzien?
Het wegdek krijgt een nieuwe laag asfalt. Daarnaast vernieuwen we ook de voetpaden, die voortaan doorlopen ter hoogte van de kruispunten. Er komen ook parkeervakken naast de rijbaan (afwisselend links en rechts).

Zijn er in de plannen ook plaatsen voor laadpalen voor elektrische wagens voorzien?
Nee, dat is niet het geval. Momenteel staan er twee laadpalen in de Ridder Berthoutlaan en we werken volop aan een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Daarin voorzien we zogenaamde ‘mobipunten’ met extra voorzieningen voor elektrische voertuigen en deelauto’s -of fietsen, zoals laadpalen.

Wie vergoedt eventuele schade aan de huizen in de buurt die wordt veroorzaakt door de werken?
Opdrachtgevers en aannemers zijn verzekerd tegen schade. Aannemers zijn ook verplicht om een zogenaamde ABR-polis (ofwel Algemene Bouwplaats Risico’s) af te sluiten.

PARKEREN
Het aantal parkeerplaatsen hangt af van het circulatieplan dat uiteindelijk gekozen wordt uit de volgende drie scenario’s:

De heraanleg heeft dus vooral invloed op de parkeerplaatsen in de Ridder Berthoutlaan en de Dorpsstraat. Het omkeren van de enkelrichtingsregeling in de Schuttershofstraat en de dwarse Willem Eekelersstraat heeft geen effect op de parkeerbalans. In de Schuttershofstraat zijn geen gemarkeerde parkeerplaatsen aanwezig en is straatparkeren van toepassing. Indien de rijrichting wordt omgekeerd zal dit quasi overeenkomen met de huidige parkeermogelijkheden, afhankelijk van inritten die gevrijwaard dienen te blijven. In de dwarse Willem Eekelersstraat zijn wel enkele parkeerplaatsen gemarkeerd in een parkeerstrook. Deze worden bij voorkeur ook met de rijrichting mee voorzien en zal ook resulteren in een gelijke parkeerbalans.

GROEN
De wortels van de bomen in de Ridder Berthoutlaan lopen tot tegen de huizen en zelfs verder onder de opritten. Wordt daar rekening mee gehouden tijdens de werk?
Hier wordt inderdaad rekening mee gehouden. Met de heraanleg willen we ook de levenskwaliteit van de bomen in de Ridder Berthoutlaan verbeteren, want ze maken deel uit van een beschermd dorpsgezicht. Dat doen we door minder verharding, zodat de bomen beter kunnen groeien en meer regenwater in de bodem kan sijpelen. De Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed is adviesverlener en ook toezichthoudende overheid voor dit project.

Om grond in de nabijheid van de bomen weg te halen, zal zorgvuldig gewerkt worden met een grondzuigwagen. Indien nodig doen we beroep op een boomdeskundige

Waarom zijn nu al bomen in de Wirixdreef gemarkeerd, hoewel de projectplannen nog niet finaal zijn?
Een deel van de markeringen staan er ter voorbereiding van omgevingsvergunningsdossier dat we momenteel samenstellen en de bespreking met eigenaars (het woonzorgcentrum “Maria Boodschap” en het bisdom). Van het onderzoek ter plaatse met de eigenaars, het Kempens Landschap, het studiebureau Antea, boomdeskundigen , de rioolbeheerder, Dienst Infrastructuur werd een verslag gemaakt dat bezorgd wordt aan de milieudienst van de provincie Antwerpen en de Afdeling Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid. Ook de landmeter bracht markeringen aan op de bomen als referentiepunt voor de opmetingen. 

In de Wirixdreef werden recent nog jonge bomen geplant. Verdwijnen die ook?
Deze bomen worden weggehaald uit de Wirixdreef en elders in de gemeente herplant. Op die manier verliezen we geen kostbaar groen.

CIRCULATIEPLAN
Hoe rijdt het verkeer in de Ridder Berthoutlaan en omliggende straten na de heraanleg?
Er liggen momenteel 3 scenario’s op tafel voor de circulatie:

 • Scenario 1: R. Berthoutlaan gedeeltelijk eenrichting (vanaf Vrijheidsstraat t.e.m. Schuttershofstraat) + omkering rijrichting Schuttershofstraat en Dorpsstraat
  De Ridder Berthoutlaan wordt een eenrichtingsstraat tussen de Vrijheidsstraat en de Schuttershofstraat. Het gedeelte van de Ridder Berthoutlaan tussen de Schuttershofstraat de Wirixdeef blijft tweerichtingen.

  De circulatie in Schuttershofstraat wordt omgekeerd: automobilisten kunnen ze inrijden vanaf de Ridder Berthoutlaan naar Rupelstraat. En ook in De Dorpstraat keert de rijrichting om: van de Heideplaats gaat het richting de kerk.

 • Scenario 2: R. Berthoutlaan volledig eenrichting. Rijrichting Schuttershofstraat en Dorpsstraat blijft behouden
  De Ridder Berthoutlaan wordt volledig een eenrichtingsstraat. De rijrichting in de Schuttershofstraat en Dorpsstraat blijft zoals die vandaag is.

 • Scenario 3: R. Berthoutlaan volledig eenrichting + omkering rijrichting Schuttershofstraat en Dorpsstraat
  De Ridder Berthoutlaan wordt volledig een eenrichtingsstraat. De rijrichting in de Schuttershofstraat en Dorpsstraat wordt omgekeerd. Wie vanuit de Wirixdreef naar de Schuttershofstraat moet, neemt de Willem Eekeleersstraat.

We gaan momenteel na welk van deze mogelijkheden de beste is.


Waarom wordt het doorgaand verkeer afgeleid van de brede Ridder Berthoutlaan naar de smalle Vaartstraat en Vrijheidsstraat?
Met de nieuwe circulatie maken we de Ridder Berthoutlaan een stuk veiliger voor alle weggebruikers. De straat ligt namelijk pal in een schoolomgeving, dus verkeersveiligheid is absoluut prioritair voor ons. Onderzoek heeft uitgewezen dat het verkeer afleiden naar de omliggende straten voor weinig extra drukte zal zorgen en dat het ook geen negatieve invloed zal hebben op de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de buurt.

Waarom wordt van de Ridder Berthoutlaan en de omliggende straten geen een zone 30 gemaakt met flitspalen om de snelheid te controleren?
In het centrum geldt vandaag al een maximumsnelheid van 30 km/uur. Flitspalen hebben alleen zeer lokaal een snelheidsverlagend effect: vaak versnellen bestuurders weer zodra ze de flitspaal voorbijreden. Een alternatieve circulatie en de Ridder Berthoutlaan heraanleggen als een smalle fietsstraat zal een groter en langduriger effect hebben op het gemotoriseerd verkeer.

Hoever moeten bewoners van de Ridder Berthoutlaan, Schuttershofstraat en Dorpsstraat omrijden als ze naar de Matenstraat, de Rupelstraat of Heideplaats willen rijden?
De bewoners van deze straten moeten maximaal 750m omrijden.

Waarom wordt de Schuttershofstraat niet weer een tweerichtingsstraat zoals vroeger?
Door het verkeer maar in één richting door de Schutterhofstraat te laten rijden, kunnen meer parkeerplaatsen behouden worden.

Blijft in de Vrijheidsstraat de voorrang van rechts gelden zoals dat vandaag het geval is? Dit lijkt erg gevaarlijk voor de fietsers van de toekomstige fietsstraat.
We bekijken de verkeerssituatie momenteel met experten en de lokale politiezone.