Het burgemeesterconvenant

Status na 4 jaar burgemeesterconvenant

Het burgemeestersconvenant: wat ?

Het burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese commissie dat zich rechtstreeks richt naar lokale overheden. Het beoogt een verlaging van de CO2-uitstoot op het grondgebied van een gemeente. Met de ondertekening van dit convenant in 2015, heeft Niel zich m.a.w. geëngageerd om een daling van CO2-uitstoot te realiseren op het grondgebied van de gemeente.

Stand van zaken

Niel heeft bij de ondertekening ingezet op 5 prioritaire speerpunten, en het gemeentebestuur ondernam binnen deze domeinen zelf diverse concrete acties:

  1. Investeringen in groene energie : we installeerden zonnepanelen in diverse gemeentelijke gebouwen. Dat was in 2015 het geval voor de sporthal, in 2017 voor het gemeentemagazijn en dit jaar voor de serviceflats in de Volkenbondstraat. Met het “sociaal huis” en het nieuwe schoolgebouw investeren we bovendien in BEN (Bijna Energie Neutrale)-gebouwen.
  2. Systematische vervanging van openbare verlichting naar energiezuinige LED-verlichting : telkens een straat wordt heraangelegd wordt de bestaande openbare verlichting omgezet in energiezuinige LED verlichting. Daardoor staat Niel vandaag bij de top van de meest “verledde” gemeenten!
  3. Investeringen tot vergroenen van het wagenpark : alle motorvoertuigen worden systematisch vervangen : het Niels wagenpark beschikt voor dienstverplaatsingen over elektrische personenwagens i.p.v. gewone gemotoriseerde voertuigen. 4 elektrische goupils (kleine bestelwagens) en 2 nieuwe vrachtwagens beperken de CO2-uitstoot voor de natuur in Niel. Voor korte dienstverplaatsingen investeerde onze gemeente bovendien in elektrische fietsen.
  4. Aanpassing van stookinstallaties in de gemeentelijke gebouwen : alle verouderde installaties zijn inmiddels vernieuwd en omgevormd tot energiezuinige ketels.
  5. Aangepast groenbeleid : met het Walenhoek in de portefeuille is Niel één van de groenste longen in de Rupelstreek. Daar waar een boom of struik gerooid moet worden, wordt steeds nieuw groen aangeplant. Een groeninventaris, in opmaak, zal het groen in Niel in kaart brengen zodat het nog zorgzamer opgevolgd en uitgebreid kan worden.

Daarnaast moedigt het gemeentebestuur zijn inwoners via sensibiliseringsacties aan om hun woningen zo energiezuinig mogelijk te maken, dit in samenwerking met Igean. Dat gebeurt o.m. door:

  • Samenaankopen (hernieuwbare energie, isolatie, energiezuinige toestellen, condensatieketels, groene energie, …)
  • Bekendmaking van het aanbod aan premies en belastingvoordelen verleend door de distributienetbeheerder Fluvius, de Vlaamse overheid (Wonen Vlaanderen), de federale overheid, …
  • Promoten van goedkope energieleningen
  • Promoten van gratis duurzaam bouwadvies
  • Communiceren en bekendmaken van energiebesparende maatregelen, ….

Uiteraard is het werk niet af. Toch is de vermindering van de CO2-uitstoot op Niels grondgebied een opdracht waar het bestuur overtuigd zijn schouders onder heeft gezet. En het zal zich hier ook in de toekomst voor blijven inzetten.