Kind en jeugd

Er is een aparte jeugddienst in de gemeente die bemand wordt door de jeugdconsulent. De jeugdconsulent heeft, samen met de sportambtenaar, haar bureau in de gemeentelijke sporthal, een laagdrempelige omgeving en makkelijk bereikbaar voor jong en minder jong.
Dit maakt dat er binnen het beleid meer aandacht kan besteed worden aan jeugd en dat jongeren op een eenvoudige manier de jeugddienst kan bereiken. Deze dienst is dan ook belast met de opmaak van het jeugdbeleidsplan.

Opdrachten van de dienst Kind & Jeugd

  • een aanspreek- en informatiepunt zijn voor de jongeren
  • eigen jeugdwerkprogramma’s (grabbelpas, speelpleinwerking)
  • inspraak i.v.m. speelruimtebeleidsplan, speeltuinen, jeugdbeleidsplan
  • ondersteuning van het jeugdwerk (subsidies, lokalen, uitleendienst,…)
  • secretaris van de jeugdraad en de stuurgroep…; de secretaris woont de vergaderingen bij met raadgevende stem en stelt het verslag ervan op
  • voorbereiden en uitvoeren van het jeugdbeleidsplan
  • zorgt voor de administratieve ondersteuning van de jeugdraad en de stuurgroep