Klachten over lokale en provinciale besturen

Als u niet tevreden bent over de werking van een lokaal of provinciaal bestuur, kan u klacht indienen. Alvorens dit te doen, is het raadzaam eerst contact op te nemen met de dossierbehandelaar binnen het bestuur. 

Krijgt u daar geen afdoend antwoord op uw vraag, kan u terecht bij de klachtendienst van het bestuur. Het gemeente-, OCMW- en provinciedecreet voorzien dat elk bestuur een systeem va klachtenbehandeling moet organiseren. Meer info hierover kan u navragen bij het betrokken bestuur, vaak vindt u de info ook op de website van het bestuur. Sommige besturen hebben ook een ombudsdienst. 

Heeft uw klacht nog steeds geen bevredigend antwoord gekregen, dan kan u een klacht indienen bij de Vlaamse minister voor Binnenlandse Bestuur of bij de provinciegouverneurs of bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Zij onderzoeken de klacht. De minister en de gouverneur kunnen binnen bepaalde termijnen optreden tegen besluiten van het bestuur. Op basis van het onderzoek beslist de minister of de gouverneur om al dan niet op te treden tegen het bestuur.