Lokaal bestuur Niel en IGEAN lanceren ontwerpwedstrijd voor ontwikkeling woonzone Parkwijk

Niel, 7 juli 2021 - Om de woonzone Parkwijk kwaliteitsvol te ontwikkelen lanceert het lokaal bestuur Niel, met ondersteuning van de expertise van IGEAN, een ontwerpwedstrijd voor projectontwikkelaars. Zo wordt gemikt op een kwaliteitsvolle, duurzame en groene nieuwe woonsite gericht op meerdere bewonersgroepen.

Parkwijk en Nielderhoff
In 2019 werd besloten de voormalige seniorenwoningen van het OCMW in de Parkwijk af te breken omdat ze niet meer aan de hedendaagse normen van comfort, veiligheid en verantwoorde grondbezetting voldeden. Vandaag is het tijd voor een nieuw hoofdstuk, want het lokaal bestuur Niel wil op de Parkwijk-site een nieuw woonproject mogelijk maken. Nadat voor alle voormalige bewoners een passende, betaalbare woonoplossing gevonden werd, startte in 2020 de afbraak van de vroegere woningen. Dit project hangt samen met de ontwikkeling van de site Nielderhoff, waar de komende jaren nieuwe hedendaagse seniorenflats gebouwd worden.

Ontwerpwedstrijd voor projectontwikkelaars
Waarnemend burgermeester Steven Mattheus laat weten dat het lokaal bestuur Niel hoge eisen zal stellen bij de ontwikkeling van de Parkwijk. “Een sterk bouwconcept, de kwaliteit van de woningen, oog voor diverse woonvormen en betaalbaar wonen, een goede ruimtelijke ordening, een afgestemde relatie tussen private en publieke zones, een versterking van het groen en een duurzame ontwikkeling; het zijn allemaal belangrijke criteria voor de verdere invulling van de Parkwijk.”

Om de verkoop van de gronden en de uitvoering van de ontwikkeling te verzekeren heeft de gemeente Niel aan IGEAN de regie toevertrouwd van de ontwikkeling van de Parkwijk. Met het oog op de realisatie van een uiterst kwalitatief woonproject gebeurt de selectie van de ontwikkelaar via een ontwerpwedstrijd, te beginnen met een oproep aan kandidaat-projectontwikkelaars. “Van hen wordt verwacht dat ze een onafhankelijke jury overtuigen met een sterk conceptvoorstel en een verfijnd bouwconcept. Om draagvlak te creëren bij de Nielenaren en stakeholders, en om de buurt tijdig en transparant te informeren, vragen we de projectontwikkelaar om ook een communicatie- en participatieplan uit te werken”, aldus Mattheus.

Gezonde sociale mix, in harmonie met de omgeving
Van de projectontwikkelaar wordt verwacht een samenhangende visie uit te werken, waarbij wonen, groen en handel hand in hand gaan. “Bij de bepaling van het aantal en het type wooneenheden, alsook bij de inrichting ervan wordt ten volle rekening gehouden met woonkwaliteit en de draagkracht van de omgeving eerder dan met winstmaximalisatie. We mikken op een gezonde sociale mix, onder meer door een deel van de woningen en appartementen in een systeem van betaalbaar wonen aan te bieden”, stelt schepen voor welzijn Anne Troch.

Maar ook aan de lokale handel wordt gedacht. “Het is mogelijk om in de Parkwijk ruimte te bieden voor een handelsactiviteit, geschikt voor zaken die de handelskern ontgroeid of te groot zijn. Dit alles onder strikte voorwaarden”, vult schepen voor lokale economie Ellen Brits aan.

Eddy Soetewey schepen voor milieu en groen, benadrukt het belang van duurzaamheid bij de ontwikkeling van de site: “Met grote aandacht voor hernieuwbare energie, minder verbruik, (zichtbare) buffering, lokaal hergebruik van hemelwater en circulair bouwen, zijn de ecologische objectieven essentieel in het project. De zone wordt aangelegd met zo weinig mogelijk verharding en een maximale aandacht voor bomen en groen.”

Tot slot laat Steven Mattheus, die naast waarnemend burgemeester ook schepen voor mobiliteit is, weten dat er een doordacht parkeerplan komt voor bewoners en bezoekers. Met deelsystemen en laadvoorzieningen voor elektrische wagens wordt daarnaast een duurzame mobiliteit gestimuleerd. En ook het respect voor de zwakke weggebruikers staat voorop in de plannen.

Projectplanning en communicatie
De ontwerpwedstrijd bestaat uit drie rondes. Midden 2022 valt de beslissing over het winnende projectvoorstel, met de bedoeling de verkoop aan de ontwikkelaar tegen het najaar 2022 af te ronden en de werkzaamheden daarna binnen de 36 maanden te laten starten. Het verloop van de procedure zal transparant gecommuniceerd worden op de website www.niel.be.

Voor meer informatie, interviews of beeldmateriaal, neem contact op met:
Lokaal Bestuur Niel
Communicatiedienst
communicatie@niel.be
+32 3 451 11 10

Voor meer informatie over de verkoopprocedure, kan u terecht bij:
IGEAN
Afdeling grondgebiedszaken
projectgrond@igean.be
03 376 47 69