Mantelzorg

Bent u of verzorgt u een familielid of vriend die tijdelijk of permanent hulpbehoevend is, bijvoorbeeld door een fysieke of verstandelijke beperking of door een psychische aandoening? Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een financiële tegemoetkoming. En misschien heeft u als verzorger ook recht op (tijdelijk) verlof.

1. Vlaamse zorgvergoeding voor mantel- en thuiszorg

Mensen die veel verzorging nodig hebben, kunnen van de Vlaamse Zorgverzekering een maandelijkse toelage krijgen voor het betalen van de niet-medische kosten (waaronder mantelzorg) wanneer ze in hun thuismilieu verblijven. Het thuismilieu is de plaats waar de zorgbehoevende effectief woont of inwoont, dit kan dus ook een serviceflat, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, enz. zijn.

De vergoeding bedraagt maandelijks 130 euro.

Om deze vergoeding te krijgen, hebt u een attest van zorgbehoevendheid nodig. Dit attest wordt meestal opgesteld door een maatschappelijk werker van de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds.
De zorgbehoefte kan zich situeren op fysisch, psychisch, huishoudelijk of sociaal-ondersteunend vlak. Op elk van deze vlakken wordt nagegaan hoe zorgbehoevend de betrokkene is en daar wordt dan een score, in de vorm van punten, aan toegekend.


U hebt recht op een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering indien u minimum 35 punten scoort op de Bel-schaal. De BEL-profielschaal is echter niet de enige schaal op basis waarvan u een attest kan verkrijgen. Misschien heeft u al over een geschikt attest waarmee u uw aanvraag rechtstreeks kan indienen bij uw zorgkas.


Indien u aan de voorwaarden voldoet, hebt u recht op een vergoeding vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt op de datum van uw aanvraag. Wanneer u bijvoorbeeld uw aanvraag in de loop van de maand januari bij de zorgkas indient, krijgt u vanaf 1 mei een vergoeding.


Meer info bij uw ziekenfonds of op de website www.vlaamsezorgverzekering.be

 

2. Gemeentelijke mantelzorgpremies

Naast de Vlaamse zorgvergoeding, geven veel steden en gemeenten ook een zogenaamde gemeentelijke mantelzorgpremie.

Een gemeentelijke mantelzorgpremie is een bedrag dat maandelijks of jaarlijks wordt toegekend aan een mantelzorger. De voorwaarden om een premie te krijgen, verschillen van gemeente tot gemeente.

  • De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt toegekend aan de zorgbehoevende of aan de mantelzorger. Het is het bestuur dat kiest aan wie welk bedrag wordt gegeven en wanneer dit gebeurt.
  • In tegenstelling tot de Vlaamse Zorgvergoeding, die alleen mag besteed worden aan de niet-medische kosten van de zorgbehoevende persoon, mag de mantelzorgpremie vrij besteed worden.

De gemeentelijke mantelzorgpremie van Niel wordt verstrekt op individuele basis aan personen of gezinnen die zorgbehoevende thuis verzorgen. Hij bedraagt 25 EUR/maand. De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden van het reglement zoals bepaald door de OCMW-raad.

Meer info omtrent de aanvraag en het reglement? klik hier 

 

3. Andere maatregelen

Tijdskrediet of loopbaanonderbreking

Bent u werknemer of ambtenaar? Om voor een zieke te zorgen kunt u uw beroepsloopbaan gedurende een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk onderbreken. U maakt dan gebruik van het tijdskrediet als u in de privésector werkt, van de gewone loopbaanonderbreking als u in de openbare sector werkt.

Meer info
http://www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/tijdskrediet-de-privesector
http://www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/loopbaanonderbreking-de-openbare-sector

 

Verlof voor medische bijstand

Als u voor een zwaar ziek familielid wilt zorgen, kunt u ‘verlof voor medische bijstand’ nemen. Niet te verwarren met het tijdskrediet of de ‘gewone’ loopbaanonderbreking, waarvoor andere regels en voorwaarden gelden.

Tijdens uw verlof voor medische bijstand ontvangt u van de RVA een vervangingsinkomen. Bovendien hebt u mogelijk ook recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie.

U kan verlof voor medische bijstand opnemen voor de personen met wie u samenwoont, familieleden tot de tweede graad: kinderen, ouders, broers en zussen, grootouders, kleinkinderen ...).

U kan uw verlof voor medische bijstand opnemen in periodes van 1 tot 3 maanden.

Als u helemaal niet werkt, kan u in totaal maximaal 12 maanden verlof krijgen. Als u halftijds of 4/5 werkt, kan u in totaal maximaal 24 maanden verlof krijgen.

Als u alleenstaand bent en moet zorgen voor een kind (jonger dan 16) die in het ziekenhuis is opgenomen, dan wordt die maximumperiode verdubbeld en kan u het verlof ook per week opnemen.

Meer info
www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/verlof-voor-medische-bijstand
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t18

 

Palliatief verlof

Als werknemer uit de privé- of openbare sector hebt u recht op vol- of deeltijdse loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand op medisch, administratief, sociaal en psychologisch vlak aan een ongeneeslijk zieke of terminale persoon. De patiënt hoeft geen familielid te zijn.

U hebt recht op één maand loopbaanonderbreking. Deze periode kan u met één maand verlengen. Tijdens het palliatief verlof krijgt u een maandelijkse uitkering. Deze uitkering kan onder bepaalde voorwaarden aangevuld worden met een Vlaamse Aanmoedigingspremie.

Meer info
www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/palliatief-verlof
www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t20

 

Aanmoedigingspremie

Wanneer u een verlof voor medische bijstand, tijdskrediet (privésector) of loopbaanonderbreking (openbare sector) neemt, krijgt u meestal een onderbrekingsuitkering van de RVA. In sommige gevallen vult de Vlaamse Overheid deze uitkering aan met een aanmoedigingspremie.

Alle informatie over deze aanmoedigingspremie vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

Meer info
www.vlaanderen.be/nl/werk/loopbaan/aanmoedigingspremie-voor-tijdskrediet-loopbaanonderbreking
www.werk.be/online-diensten/aanmoedigingspremies

 

Forfait palliatieve zorg

Het forfait palliatieve zorg is een financiële tegemoetkoming in de kosten voor medicatie en verzorgings- en hulpmiddelen die nodig zijn voor de thuisverzorging van palliatieve patiënten in hun terminale fase.

De aanvraag van het forfait doet u via de huisarts. Indien de adviserende arts van het ziekenfonds akkoord gaat met de aanvraag, wordt het forfait u voor één maand toegekend. Het ziekenfonds betaalt de tegemoetkoming na akkoord van de adviserende arts.

Bij de huisarts kan u één keer een verlenging aanvragen. Voor 2020 bedraagt de financiële tegemoetkoming 686,24 euro.

 
Verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
Als mantelzorger kunt u voor algemeen advies en informatie terecht bij een vereniging voor gebruikers en mantelzorgers.
Er zijn in Vlaanderen en Brussel 6 verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers. Gebruikers en mantelzorgers kunnen zich gratis lid maken van zo’n verenging. Deze 6 verenigingen zijn erkend door Zorg en Gezondheid.
 
1. Steunpunt Mantelzorg
www.steunpuntmantelzorg.be
2. Liever Thuis LM
www.lieverthuislm.be
3. Ziekenzorg van de Christelijke Mutualiteiten
www.cm.be
4. Ons Zorgnetwerk
www.onszorgnetwerk.be
5. OKRA-ZORGRECHT van OKRA, trefpunt 55+
www.okra.be
6. S-Plus Mantelzorg
www.s-plusvzw.be