Milieuraad

Nielse Adviesraad voor het Leefmilieu (N.A.L.)

 
Doelstelling
De oprichting van een adviesraad voor leefmilieu biedt de mogelijkheid om de inspraak van de bevolking in het gemeentelijk milieubeleid te realiseren.


Opdrachten
Advies verlenen over de jaarlijks op te stellen milieubeleidsnota en over het natuurontwikkelingsplan; alle materies waarover het gemeentebestuur dit vraagt. Het gaat hier over materies die een milieuaspect in zich hebben.
De raad kan op eigen initiatief suggesties aan het college van burgemeester en schepenen overmaken met het oog op de bescherming van het leefmilieu.
In functie van een gefungeerde adviesinbreng, allerhande studie- en onderzoekswerk binnen de financiële beperkingen vastgelegd in de begroting.
Samenwerking met adviesraden voor leefmilieu van naburige gemeenten inzake gemeentegrensoverschrijdende problemen en milieubelangen.

Het secretariaat wordt waargenomen door Lieve Janssens

De zetel van de Nielse Adviesraad voor het Leefmilieu (N.A.L.) is gevestigd in het gemeentehuis van Niel.