Mogelijke bodemverontreiniging voormalig bedrijfsterrein tussen Matenstraat en spoorweg

Begin februari 2022 voerde de eigenaar van de braakliggende terreinen tussen de Matenstraat en de spoorweg snoeiwerken uit op die percelen. Daarbij werden, zonder de nodige kapvergunning, helaas ook bomen gerooid die voor beschutting en geluidsdemping van de aanpalende spoorlijn zorgden. Dat leidde terecht tot ongerustheid bij de buurt. Ook ons lokaal bestuur betreurt de aanpak van de eigenaar.

Door de snoeiwerken werden oude treinsporen blootgelegd. Die dateren van de periode dat de gronden gebruikt werden als bedrijfsterrein. Omwille van die voorgeschiedenis kleurde OVAM de site al eerder in als “licht verontreinigingsrisico”. Deze overblijfselen kunnen er echter op wijzen dat de bodem op deze percelen sterker verontreinigd is. Ons lokaal bestuur bracht OVAM hiervan intussen op de hoogte. Zij bekijken welke volgende stappen nodig zijn.

Om de buurtbewoners concreter te informeren, organiseren we in samenwerking met de eigenaar een bewonersvergadering op woensdag 23 februari 2022. Daarop krijgen de omwonenden ook de kans om hun wensen rond privacy en geluidswering van de spoorlijn over te maken aan de eigenaar. De genodigden kregen hiervoor een uitnodiging in de brievenbus.