Oproep Kandidatuurstelling voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Op 3 januari 2019 werd een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.
Er dient bijgevolg overgegaan te worden tot de samenstelling en benoeming van een nieuwe Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening zoals voorgeschreven in de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening.

Minstens ¼ van de leden van de GECORO zijn deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 mei 2019 de maatschappelijke geledingen vastgesteld die worden verzocht kandidaturen in te dienen.

Het decreet bepaalt niet wanneer iemand voldoende deskundig is om als “deskundige” te worden opgenomen in de GECORO. De deskundigheid moet blijken uit de motivatiebrief die de kandidaatsteller schrijft bij het indienen van haar of zijn kandidatuur.

De gemeenteraad beoordeelt wie al dan niet deskundig wordt bevonden. Indien je je kandidaat wenst te stellen als effectief of als plaatsvervangend lid kan dit als volgt:

• Ofwel dien je afgevaardigd te worden via een maatschappelijke geleding
• Ofwel dien je een kandidatuur in als deskundige.

Hoe je kandidatuur indienen? 

Kandidaturen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen,
Ridder Berthoutlaan 1 te 2845 Niel

vanaf 10 juni 2019 tot uiterlijk 9 september 2019.