Verlof voor mantelzorg

Als u erkend bent als mantelzorger, kunt u gedurende een bepaalde periode minder of niet werken om zo doorlopende of regelmatige hulp en bijstand te kunnen verlenen aan een zorgbehoevende persoon.

Door dit verlof voor mantelzorg, kan uw uw werk volledig of gedeeltelijk onderbreken om hulp of bijstand te geven aan een persoon die wegens zijn hoge leeftijd, gezondheidstoestand of zijn handicap kwetsbaar is en zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt. Het moet niet noodzakelijk gaan om een familie- of gezinslid.

Voorwaarden

Mantelzorgverlof is, naast palliatief verlof, verlof voor medische bijstand en ouderschapsverlof, een van de ‘thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

Erkenning

U moet erkend zijn als mantelzorger. U moet daarvoor een erkenningsaanvraag indienen bij uw ziekenfonds. Neem voor alle informatie over de erkenning als mantelzorger contact op met uw ziekenfonds.

Opname

U kunt het verlof voor mantelzorg opnemen via een volledige onderbreking, via een halftijdse onderbreking of via een onderbreking met 1/5.

Het verlof voor mantelzorg is van toepassing op:

 • de werknemers uit de private sector en de contractuele personeelsleden van de publieke sector (dus personeelsleden met een arbeidsovereenkomst);
 • de statutaire personeelsleden van de overheden van de gewesten en de gemeenschappen.

Cumulatie met inkomsten of activiteiten

Bovendien mag je geen activiteit uitoefenen die niet mag worden gecumuleerd met de uitkeringen. Je dient alle cumulregels zoals voorzien door de reglementering voor de medische bijstand van je sector na te leven.

Duur

Over uw hele beroepsloopbaan hebt u recht op maximaal 6 maanden volledige onderbreking of maximaal 12 maanden halftijdse of 1/5 onderbreking.

Aanmoedigingspremie

Het verlof voor mantelzorg geeft, als u in de privésector werkt, mogelijk recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie.

Meer informatie over het verlof voor mantelzorg vindt u op de website van de RVA.

Hoe aanvragen ?

Op de website van de RVA leest u hoe u het mantelzorgverlof aanvraagt.

Bij elke aanvraag om verlof voor mantelzorg moet je 2 verschillende stappen zetten:

 1. De werkgever schriftelijk in kennis stellen van je voornemen.

Je moet de schriftelijke kennisgeving ten aanzien van je werkgever ten minste 7 dagen vóór de gewenste begindatum overmaken. De werkgever kan op vraag altijd een andere termijn aanvaarden.
De kennisgeving aan je werkgever kan je doen door hem een aangetekende brief te sturen die geacht wordt ontvangen te zijn de derde werkgedag na afgifte ervan bij de post of hem je vraag op papier te overhandigen met een kopie die hij moet ondertekenen als ontvangstbewijs.

In die schriftelijke kennisgeving moet je de begin- en einddatum vermelden, de onderbreking (volledig schorsing, vermindering ½ of 1/5) die je kiest voor de periode(s) van het verlof voor mantelzorg en je moet ook een bewijs bijvoegen de erkenning als mantelzorger van de persoon voor wie je het verlof voor mantelzorg vraagt.

 1. Een aanvraag indienen bij de RVA
 • wanneer de begindatum van het thematisch verlof met de werkgever werd overeengekomen;
 • en, in geval van akkoord van de werkgever om:
  • een aanvraag om 1/10 ouderschapsverlof;
  • een flexibilisering van het ouderschapsverlof of van de medische bijstand in de vorm van een volledige onderbreking per week;
  • een flexibilisering van het halftijds ouderschapsverlof per maand.

Met die aanvraag kun je onderbrekingsuitkeringen aanvragen. Daarmee weet de RVA ook welke periode van thematisch verlof de werkgever je heeft toegekend.

Let op! Als je ouderschapsverlof vraagt zonder uitkeringen, moet je ook een aanvraag indienen bij de RVA, zodat onze diensten weten welke periode je werkgever heeft toegestaan.

De procedure bij de RVA moet je volgen voor elke aanvraag om een thematisch verlof, zowel voor de nieuwe aanvragen als voor latere verlengingen.

De aanvraag wordt liefst elektronisch ingediend (zie link 1), maar kan ook via een papieren formulier worden ingediend (zie link 2). Het papieren formulier zend je aangetekend naar de dienst Loopbaanonderbreking/Tijdskrediet van het RVA-kantoor waarvan je afhangt (zie link 3).

N.B. Als je geen printer hebt of geen toegang hebt tot het internet, kun je een formulier aanvragen bij het contactcenter van de RVA op het nummer 02/515.44.44 (uniek telefoonnummer voor heel België). Je zult dan een exemplaar krijgen opgestuurd.

Per aanvraag, kun je vragen om:

 • één ononderbroken periode van thematisch verlof;
 • één enkele soort onderbreking (volledig, halftijds, 1/5 of met 1/10).

Kostprijs

Kost

Tijdens uw verlof voor mantelzorg krijgt u van de RVA hetzelfde vervangingsinkomen als voor verlof voor medische bijstand. Klik door naar ‘Thematische verloven’ en kies de sector die voor u van toepassing is.

Uitzonderingen

De reglementering van het verlof voor mantelzorg is niet automatisch van toepassing op statutaire personeelsleden van de deelstaten.

Het bevoegde gewest of de bevoegde gemeenschap moet eerst het verlof voor mantelzorg in zijn of haar eigen reglementering opnemen.

Als je dus statutair bent bij een administratie of overheidsdienst die afhangt van een gewest, een gemeenschap, een lokaal bestuur, een provinciaal bestuur of het onderwijs, neem dan contact op met de overheid waarbij je werkt, om te weten of je recht hebt op het nieuwe verlof voor mantelzorg. Als dat het geval is, kun je onderbrekingsuitkeringen krijgen van de RVA aan dezelfde voorwaarden als de andere werknemers.

Officieel statuut en nieuw thematisch verlof voor mantelzorgers vanaf 1 september 2020

Mantelzorgers die instaan voor de zorgverlening van hun naasten, kunnen vanaf 1 september een officieel statuut (erkenning) aanvragen via hun ziekenfonds.

Daarnaast wordt er, ook op 1 september, een nieuw thematisch verlof in het leven geroepen voor deze mantelzorgers.

Werknemers die als mantelzorgers zijn erkend, zullen dit thematisch verlof kunnen aanvragen bij hun werkgever. Bij de RVA zullen ze de uitkering waarop ze recht hebben kunnen aanvragen.