Aanpassingen aan het openbaar domein

(Voetpaden, opritten, tegeltuintjes,enz.) 

Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren aan het voetpad of het fietspad zodat u uw woning of garage vlot kunt bereiken. Voorbeelden van aanpassingen zijn: het verharden van een oprit, het verlagen van een boordsteen aan het voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord of verlichtingspaal, ...

Zulke aanpassingen aan het openbaar domein mag u niet zelf uitvoeren. U vraagt ze aan bij het gemeentebestuur.

Hoe aanvragen ?

U dient uw aanvraag schriftelijk in.

Kostprijs

Kost

U betaalt de kostprijs van de uitgevoerde werken.

Concreet voor Niel

De aanpassingen dienen schriftelijk aangevraagd worden. (t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen).

Voordat de werken worden uitgevoerd, zal u een bestek ontvangen met daarop de afmetingen en een berekening van de kostprijs. Deze wordt vastgesteld op basis van de goedgekeurde reglement-retributie voor uitvoering van werken voor derden. 

U dient uiteraard in te stemmen met het bestek waarna het gemeentebestuur of een aannemer in opdracht van het bestuur de werken zal uitvoeren.

De retributie bedraagt:

De bedragen, onderstaand vermeld zijn in 2019 vastgesteld en worden jaarlijks gecumuleerd aangepast door middel van een index met een vaste coëfficiënt van 1,5%. Het bedrag zal na indexering worden afgerond naar de hogere euro.
 • Voor werken aan voetpaden en opritten (incl. boordstenen): de factuur van de gespecialiseerde aannemer wordt doorgerekend aan de aanvrager, verhoogd met 15% voor de administratieve verwerking.
 • Elke begonnen m² of lopende meter wordt aangerekend als volledige eenheid
 • Gebruik van verkeerssignalisatie voor tijdelijk parkeerverbod: 35,00 EUR per adres en per begonnen periode van 5 werkdagen ingaand de dag na levering van de borden (de benodigde signalisatie wordt door de gemeentediensten geplaatst en opgehaald)
 • Stallingskost : 20,00 EUR per m2 per box (met minimum één box) per begonnen week en/of 4,00 EUR per voertuig per dag
 • Andere werken : de retributie bestaat uit de som van onderstaande elementen:
  • de werkuren van het gemeentepersoneel op basis van uren werk en niveau van de medewerker :

  • gebruik van verkeerssignalisatie voor andere dan tijdelijk parkeerverbod: 5,00 EUR per verkeersbord per dag ingaand de dag na levering van de borden (de benodigde signalisatie wordt door de gemeentediensten geplaatst en opgehaald)
  • gebruik van een dagslaper : 5,00 EUR per stuk per begonnen dag
  • gebruik voertuig (vrachtwagen, bestelwagen, tractor, veegwagen, huisvuilwagen):
   75,00 EUR per voertuig per begonnen uur
  • gebruik van nadarbarelen: 5,00 EUR per element en per dag
  • gebruik van een container: 100,00 EUR per begonnen dag
  • de verwerkingskost van afval verhoogd met 15% voor de administratieve verwerking
  • de kostprijs van verbruikte materialen verhoogd met 15% voor de administratieve verwerking
  • indien de interventie van een gespecialiseerde firma is vereist, zal de factuur worden doorgerekend verhoogd met 15% voor de administratieve verwerking

Ook andere werken, zoals het aanleggen van vb. een tegeltuintje, het verplaatsen van verkeersborden of verlichtingspalen, dient u aan te vragen 

Wanneer voor de inrichtingswerken op het private domein een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is (o.a. het wijzigen van de bestemming, het wijzigen van raam- en deuropeningen, het verharden van niet strikt noodzakelijke toegangen en opritten, het bouwen van een woning, enz.) zal niet met de werken gestart worden alvorens deze vergunning verkregen werd.