Conformiteitsattest voor (huur)woningen

Als u een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet u ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde normen. Als eigenaar-verhuurder kunt u bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning (tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht). Maar met het conformiteitsattest kunt u aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Voor wie

Voor de periode 2020–2022 geldt deze verplichting voor alle woningen ouder dan 40 jaar die verhuurd worden of ter beschikking gesteld. Dit wil zeggen: bouwjaar 1980 of ouder.

Een conformiteitsattest voor een woning heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Wanneer iemand zich inschrijft in een huurwoning die hieraan moet voldoen, schrijft het lokaal bestuur de huiseigenaar aan om hem te informeren over de verplichting. Tegelijk vraagt het lokaal bestuur om een conformiteitsattest aan te vragen.

Voorwaarden

U kunt een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente voor:

  • een woning die u verhuurt, te huur stelt of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats
  • huisvesting van een of meer studenten.

U kunt ook een conformiteitsattest aanvragen om een besluit tot ongeschikt- en onbewoonbaarheid op te heffen.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij

Hoe aanvragen ?

U kunt het attest aanvragen bij de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kunt u binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Kostprijs

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor een conformiteitsattest vast. De vergoeding mag niet meer bedragen dan 90,00 euro voor een zelfstandige woning en 90,00 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15,00 euro per kamer, met een maximum van 1.775,00 euro per gebouw. Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden.

Afhandeling

De woningonderzoeker zal een afspraak maken met de bewoners om de woning te controleren. Als na een technische controle van de woning blijkt dat de woning aan de geldende kwaliteitsnormen voldoet, ontvangt u een conformiteitsattest.

Als uit de controle blijkt dat de woning op dat moment niet voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen, dan volgen er afspraken met de eigenaar om binnen een redelijke termijn (8 weken) de nodige herstellingen uit te (laten) voeren. Daarna vindt er terug een controle plaats.

Belasting conformiteit

We roepen alle verhuurders op, die sinds 2015 een nieuw huurcontract afsloten en waarvan de huurwoning ouder is dan 40 jaar (bouwjaar), een conformiteitsattest aan te vragen.

Omdat er nog te weinig attesten afgeleverd worden voor woningen die onder deze verplichting vallen (omdat de eigenaar(s) geen conformiteitsattest aanvragen of omdat ze niet de nodige herstellingen uitvoeren na een technische controle met te veel gebreken), besliste het lokaal bestuur actie te ondernemen. Het zal daarom vanaf september 2020 een belasting heffen op het niet hebben van een geldig conformiteitsattest.

De gemeente legt een boete op van 4.500 euro voor alle eigenaar-verhuurders die geen conformiteitsattest hebben voor hun huurwoning (binnen een periode van 6 maanden na het aanschrijven door de gemeente). Deze boete kan oplopen tot 400% voor eigenaars die het nalaten een conformiteitsattest aan te vragen.

Het is de bedoeling dat alle huurwoningen op de private huurmarkt in Niel voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen voor woningen die van toepassing zijn in Vlaanderen.

Meer info

Kijk op https://www.vlaanderen.be/conformiteitsattest-voor-huurwoningen