Lokaal bestuur Niel zet “Niel 3.0” in de steigers na auditrapport

Niel, 2 februari 2022 – Tussen juni en oktober 2021 hield Audit Vlaanderen de werking van het lokaal bestuur Niel tegen het licht. Het eindrapport, dat intussen klaar is, bevat een reeks aanbevelingen waarmee het lokaal bestuur aan de slag gaat.

De 17 aanbevelingen van Audit Vlaanderen hebben onder andere betrekking op de opmaak van een realistisch meerjarenplan, het actualiseren van het organogram, het scherp stellen van rollen en verantwoordelijkheden in sleutelprocessen en het verbeteren van de samenwerking tussen politiek en administratie.

Het lokaal bestuur Niel (h)erkent de grote lijnen van de conclusies in het rapport. Het beschouwt de doorlichting dan ook als een waardevol startpunt voor een verbetertraject dat de fundamenten voor een doeltreffende en efficiënte organisatie zal versterken.

Stap voor stap voorwaarts
In een eerste fase gaat het lokaal bestuur het organogram actualiseren, een meerjarenplan uitwerken waarin middelen en ambities in balans zijn, en een vernieuwd kader voor opvolging van de verschillende verbeteracties vastleggen. Dit zal gebeuren tegen de achtergrond van de kernwaarden van de organisatie en van hernieuwde afspraken tussen politiek en administratie. Deze elementen zullen de fundamenten van een performante organisatie vormen.

In een volgende stap zal het bestuur onder meer inzetten op de modernisering van functiebeschrijvingen, het verduidelijken van rollen en verantwoordelijkheden in sleutelprocessen, de bijsturing van een aantal financiële processen, een professionalisering van het beheer van werkingsmiddelen en doeltreffende interne communicatie.

“Dit rapport creëert een momentum om belangrijke stappen vooruit te zetten. We nemen de handschoen op om er mee aan de slag te gaan en zo onze organisatie te versterken in het belang van onze medewerkers en inwoners. We bouwen zo aan ‘Niel 3.0’.” aldus burgemeester Tom De Vries.

Voor meer informatie:
Lokaal bestuur Niel
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10