Lokaal bestuur Niel gaat in beroep tegen vergunning opvulling BEGO-kleiput

Niel, 5 april 2022 – Ondanks het officieel bezwaarschrift van lokaal bestuur Niel, keurde de deputatie van de provincie Antwerpen een nieuwe aanvraag van VEKABO om de voormalige BEGO-kleiput in Schelle op te vullen, goed. Het lokaal bestuur Niel blijft gekant tegen de plannen en zal beroep aantekenen tegen de vergunning.

VEKABO diende in december 2020 al een eerste vergunningsaanvraag in, maar trok die zelf in na protest van onder meer het lokaal bestuur Niel. In het najaar van 2021 volgde een nieuwe aanvraag, waar het lokaal bestuur officieel bezwaar tegen indiende. Desondanks werd die vergunningsaanvraag toch goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

Verdere stappen
Het lokaal bestuur zal in beroep gaan tegen de verleende vergunning. De administratie is een beroepschrift aan het voorbereiden. Schepen voor ruimtelijke ordening Steven Mattheus licht verder toe:

“Wij betreuren de beslissing van de provincie en zullen alles in het werk stellen om de belangen en het welzijn van onze inwoners te verdedigen. Wij blijven erop aandringen dat het stortmoratorium, dat in 1983 goedgekeurd werd, gerespecteerd wordt. De put opvullen met grond betekent dat kostbare natuur zou verdwijnen. Bovendien zou zo’n opvulling zorgen voor extra vrachtverkeer in onze straten, gezien de kleiput vlakbij de grens tussen Schelle en Niel ligt.”


Voor meer informatie:
Lokaal bestuur Niel
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10