Vergunning uitbaten taxidienst

Wanneer u een een taxidienst wil uitbaten op het grondgebied van Niel, dient u een vergunning aan te vragen bij het gemeentebestuur.

Wat is een taxidienst ? 

Een taxidienst is een bezoldigde vervoersdienst van personen door middel van voertuigen die aan een aantal eisen voldoen (o.a. aantal zitplaatsen, terbeschikkingstelling, enz.). Het verschil met een dienst voor geregeld vervoer is dat bij een taxidienst de klanten de bestemming bepalen. Er bestaat ook geen vast traject en er zijn geen vaste haltes.

Aantal taxi's per gemeente

De decretale norm is 1 taxi per 1000 inwoners. Dat wil zeggen dat er vergunningen kunnen, en moeten, uitgereikt worden tot die norm bereikt is. Daarboven komt de aanvrager op een officiële wachtlijst.

 

Hoe aanvragen ?

U kan uw vergunning aanvragen via het modelaanvraagformulier (onderaan deze pagina) voor taxidiensten. U vult dit formulier in en bezorgt het aan het gemeentebestuur met volgende documenten in bijlage:

  • kopie van uw identiteitskaart
  • statuten van de firma
  • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant dat hoogstens drie maanden oud is
  • het getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door de Kamer van Ambachten en Neringen
  • een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct betaald
  • een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
  • een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
  • de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-,leasing-of bestelbonnen.)

 

De gemeente heeft geen gemeentelijk reglement betreffende taxidiensten.

Het college van burgemeester en schepenen doet een onderzoek naar de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager. De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd. Weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

De Vergunning is vijf jaar geldig (tenzij grondig gemotiveerd) en kan hernieuwd worden. Een vraag voor hernieuwing wordt best maximum zes en minimum vier maanden voor het aflopen van de bestaande vergunning aangevraagd.

Er kan ook een tijdelijke vergunning aangevraagd worden. De vergunning wordt dan afgeleverd voor een bepaalde duur.

Wanneer men bijkomende voertuigen wenst in te zetten, moet geen nieuwe vergunning uitgereikt worden maar zal - bij collegebesluit - de bestaande vergunning uitgebreid worden met het bijkomen aantal voertuigen.

Het inzetten van een taxivoertuig als VVB (Verhuren van voertuigen met bestuurder):

De exploitant moet een aanvraag indienen voor het verhuren van een voertuig met bestuurder, via het aanvraagformulier en de daarin gevraagde documenten. Vervolgens reikt de gemeente een vergunning en kaart uit.

Vervangingen en reservevoertuigen:

Reservevoertuigen voor taxidiensten krijgen een reservekaart. Het aantal reservevoertuigen is beperkt tot 1 reservevoertuig per begonnen schijf van 10 vergunningsvoertuigen. Een tijdelijk vervangingsvoertuig is mogelijk voor maximum 3 maanden. Hiervoor is een vervangkaart nodig. Indien het voertuig definitief vervangen wordt moet de taxi-kaart vervangen worden door een nieuwe kaart met de correcte voertuiggegevens (chassisnummer, kenteken,...)

Apparatuur:

Alles taxivoertuigen moeten uitgerust zijn met een Europees gehomologeerd taxameter en randapparatuur, die onder meer een ticket kan afprikten voor de reiziger.

De installatie van de taxameter moet gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme.