Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Wenst u meer info? Maak dan eerst online een afspraak.

Online afspraak maken

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Voorwaarden

Een concessie kan dienen voor:

 • de aanvrager
 • zijn echtgenoot
 • zijn bloed- of aanverwanten
 • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

 • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.
 • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Hoe aanvragen ?

Het aanvraagformulier voor concessies kunt u verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

De concessietermijn start op de datum van begraving van de eerste overledene. De maximale termijn van een concessie is 50 jaar.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

 • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder
 • na elke nieuwe bijzetting in de concessie
 • ook op gelijk welk moment.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het afschaffen van de concessie.

Kostprijs

De gemeenteraad of het bevoegde orgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband stelt het verschuldigde bedrag voor een concessie vast.

Reglement

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Concreet voor Niel

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven voor onder meer gedenkstenen -en plaatjes, concessies en opgravingen.

Gedenkstenen -en plaatjes

Gedenksteen columbariumnis € 242,00
Gedenksteen urnenveldkelder € 363,00
Gedenkplaatje strooiweide € 38,00

Concessie voor inwoner

De overledene:

 • was gedomicilieerd in Niel bij overlijden.
 • was niet meer gedomicilieerd in Niel maar heeft minstens 20 jaar onafgebroken in Niel gewoond én heeft de gemeente niet langer dan 5 jaar geleden verlaten.
 • was niet (meer) gedomicilieerd in Niel, maar wordt nog wel door het OCMW Niel ondersteund.
Grondvergunning columbarium € 890,00
Grondvergunning urnenveld € 890,00
Grondvergunning grafconcessie € 1.570,00

Concessie voor niet-inwoner 

De overledene was bij overlijden niet gedomicilieerd in Niel (+ belasting! Zie hieronder).

Grondvergunning columbarium € 1.780,00
Grondvergunning urnenveld € 1.780,00
Grondvergunning grafconcessie € 3.140,00

Belasting opgraving

Belasting op ontgraving van een lijkkist € 901,00
Belasting op ontgraving/verplaatsing van een asurne € 242,00

Belasting persoon vreemd aan de gemeente 

Belasting persoon vreemd aan gemeente (begraving/asverstrooiing) € 305,00

Vrijstelling ingeval de overledene:

 • 20 jaar onafgebroken in Niel gewoond heeft én de gemeente niet langer dan 5 jaar; OF
 • niet gedomicilieerd was, maar nog wel door het OCMW Niel ondersteund werd.