Studietoelage voor het hoger onderwijs

De kosten om te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

Voorwaarden

Om een studietoelage te krijgen moet u als student aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met:

Uw nationaliteit

U moet op 31 december van het schooljaar waarvoor u de toelage aanvraagt, Belg zijn. Als u geen Belg bent, moet u of moeten uw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.
Een overzicht van alle nationaliteitsvoorwaarden vind je hier.

Uw inkomen

Of u een studietoelage krijgt, hangt af van uw gezinssituatie en de hoogte van het inkomen van de perso(o)n(en) die in uw onderhoud instaan. Naast het loon horen daar ook bv. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij.

De onderwijsinstelling en de studie

  • U moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. Dit kunt u nakijken in het Hogeronderwijsregister. Bepaalde opleidingen komen niet in aanmerking. Er gelden specifieke voorwaarden voor studies in het buitenland.
  • Uw opleiding moet leiden tot het behalen van een diploma.
  • U moet nog voldoende studietoelagekrediet hebben.

Hoe aanvragen ?

Als u wilt dat Studietoelagen voor u een dossier opstart en onderzoekt of u in aanmerking komt voor een studietoelage, dan kunt u in het digitaal loket op de website www.studietoelagen.be uw profiel instellen vanaf 2 juni voorafgaand aan het academiejaar waarvoor u een toelage wenst:

  • U vult daar uw contactgegevens en bankrekeningnummer in.
  • U geeft aan dat u een dossier wenst (ofwel enkel het huidige academiejaar, ofwel elk jaar zolang u studeert).
  • U kunt een ouder die op hetzelfde adres woont toegang geven om het dossier op te volgen.

Let op: in het hoger onderwijs is de student zelf de rechthebbende van een eventuele studietoelage en ook zelf verantwoordelijk voor het in orde brengen van het dossier. Enkel de student kan zijn profiel instellen.

Zodra het dossier is opgestart, ontvangt u een e-mail met de vraag om de dossiergegevens na te kijken, eventueel aan te vullen en te bevestigen. Zodra het dossier in behandeling is, houdt de dossierbehandelaar u op de hoogte.

Hebt u hulp nodig bij het instellen van uw profiel of bij het vervolledigen van uw gegevens? Bekijk de verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen.

Kostprijs

Financieel voordeel

Een overzicht van de bedragen in het hoger onderwijs vindt u op de website van Studietoelagen. U kan er ook de maximale behandeltermijn van uw dossier terugvinden. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u bij de studentenvoorzieningen van uw onderwijsinstelling een voorschot aanvragen op uw studietoelage.

Reglement

Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)