Verhuur voertuigen met bestuurder

Wanneer u een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder wil uitbaten en u bent gevestigd op het grondgebied Niel, dient u een vergunning aan te vragen aan het gemeentebestuur.

Wat is een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB) ? 

Een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is een bezoldigde vervoersdienst van personen door middel van voertuigen die aan volgende eisen voldoen:

 • met een voertuig voor ten hoogste 9 personen, inclusief de bestuurder
 • de ter beschikkingstelling duurt minimum 3 uur: ofwel 1 rit ofwel een combinatie van ritten
 • een voorafgaandelijk registratie van de ritten op de zetel
 • het opstellen van een schriftelijke overeenkomst. de overeenkomst kan aan boord zijn van het voertuig tijdens de dienst, maar moet getekend worden net voor het instappen.
 • Het VVB-voertuig wordt als geheel verhuurd (dus niet per zitplaats, zoals bij een collectieve taxi).

Voorbeelden hiervan zijn ceremoniewagens, voertuigen voor luchthavenvervoer (reisbureaus), enz.

Hoe aanvragen ?

Een VVB-vergunning wordt uitgereikt door de gemeente waar de exploitatiezetel is gevestigd. De VVB-vergunning geldt voor gans Vlaanderen.

U kan uw vergunning aanvragen via het modelaanvraagformulier onderaan deze pagina voor verhuur van voertuigen met bestuurder. U vult dit formulier in en bezorgt het aan het gemeentebestuur met volgende documenten in bijlage:

 • kopie van uw identiteitskaart 
 • statuten van de firma
 • een bewijs van goed zedelijk gedrag van de exploitant dat hoogstens drie maand oud is
 • het getuigschrift van de opleiding Basiskennis van het bedrijfsbeheer, afgeleverd door het ondernemingsloket
 • een attest van een kas voor zelfstandigen waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een attest van de RSZ waaruit blijkt dat de exploitant zijn bijdragen correct heeft betaald
 • een fiscaal attest waaruit blijkt dat de exploitant zijn belastingplichten is nagekomen
 • de bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen).

 

De gemeente heeft geen gemeentelijk reglement betreffende diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Het college van burgemeester en schepenen doet een onderzoek naar de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager. De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd. Weigeringsbeslissingen moeten gemotiveerd worden.

De vergunning is vijf jaar geldig (tenzij grondig gemotiveerd) en kan hernieuwd worden. Een aanvraag voor hernieuwing wordt best maximum zes en minimum vier maanden voor het aflopen van de bestaande vergunning aangevraagd.

Er kan ook een tijdelijke vergunning aangevraagd worden. De vergunning wordt dan afgeleverd voor een bepaalde duur.

Wanneer men bijkomende voertuigen wenst in te zetten, moet een nieuwe vergunning uitgereikt worden, maar zal - bij collegebesluit - de bestaande vergunning uitgebreid worden met het bijkomende aantal voertuigen.

Vervangingsvoertuig:

Een tijdelijk vervangingsvoertuig is mogelijk voor maximum drie maanden. Hiervoor is een vervangbaar nodig. Indien het voertuig definitief vervangen wordt moet de VVB-kaart vervangen worden door een nieuwe kaart met de correcte voertuiggegevens (chassisnummer, kenteken,...).

Belasting:

De belasting bedraagt €250,00 (+indexeringen) per jaar per vergund voertuig. Deze belasting werd decretaal vastgelegd.