Elektronische vreemdelingenkaart

Elektronische vreemdelingenkaart aanvragen of ophalen? Maak dan eerst online een afspraak.

Online afspraak maken: vreemdelingenkaart aanvragen

Online afspraak maken: vreemdelingenkaart ophalen

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen. Er zijn 9 types vreemdelingenkaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische EU kaart (vroeger E kaart): verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische EU+ kaart (vroeger E+ kaart): verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

De pasfoto die u meebrengt mag maximaal 6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Hoe aanvragen ?

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naargelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
 • Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen. Neem de codes mee om uw kaart te activeren.

Reglement

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wat meebrengen?

 • uw huidige verblijfskaart of het attest van verlies of diefstal van deze kaart
 • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's
 • bij de activering van de kaart: de brief met uw pincode en pukcode

Kostprijs elektronische vreemdelingenkaart

 • €20,30 (€24,30 na verlies/diefstal)
 • zeer dringende procedure: €142,60 (maximum 3 werkdagen)

Kostprijs biometrische vreemdelingenkaart

 • €20,80 (€24,80 na verlies/diefstal) 
 • zeer dringende procedure: €142,90 (maximum 3 werkdagen)

Verlies of Diefstal

Bij DOC STOP kan u overal ter wereld, 24 uur per dag, het verlies of de diefstal van de identiteits- of reisdocumenten melden op het gratis nummer 00800 2123 2123 (Bel naar +32 2 518 2123 in landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is).

Met DOC STOP kunnen enkel Belgische identiteitsdocumenten worden geblokkeerd.

Aangifte doen

Bij verlies of diefstal van de vreemdelingenkaart moet u onmiddellijk aangifte doen bij de lokale politie.

Met het vervangdocument dat u van de politie krijgt, gaat u zo vlug mogelijk naar de dienst Burgerzaken van de gemeente waar u bent ingeschreven in het Bevolkingsregister om een nieuwe e-ID aan te vragen.

PIN-code vergeten? Online nieuwe PIN-code aanvragen?

KLIK HIER