Rioolaansluiting

De gemeenteraad heeft in 2008 een politiereglement goedgekeurd m.b.t. het afvoeren en lozen van afval- en hemelwater. Dit reglement geldt voor de ganse gemeente en zal opgevolgd worden door de verschillende GAS-ambtenaren (GAS = gemeentelijke administratieve sancties).

In het reglement zijn artikelen opgenomen m.b.t. de aansluitplicht, de uitvoering van de aansluiting, de kosten, het onderhoud, privé-rioolinstallaties en sancties. De bijlagen geven een verduidelijking m.b.t. technische specificaties van huisaansluitputjes, aansluitprincipes en voorbehandelingsinstallaties.

Aansluitplicht
Een gebouw moet uiteraard aangesloten worden op de openbare riolering indien deze aanwezig is in de straat. U mag uw eigendom niet zelf aansluiten op de riolering of op een openbare gracht, maar u dient hiervoor een aanvraag te richten aan de maatschappij die door de gemeente werd aangeduid (op dit ogenblik Pidpa).

Uitvoering
U neemt best vooraf contact op met de rioleringsbeheerder die u een aantal richtlijnen en aanbevelingen zal meedelen.
Zo zal bv. bij nieuwbouw of vernieuwbouw het hemelwater en het afvalwater gescheiden dienen aangeboden te worden. Indien er nog geen gescheiden riolering aanwezig is in uw straat, zal de maatschappij de twee afvoerbuizen - voorlopig - samenbrengen.
In bepaalde gevallen zal een huisaansluitputje moeten voorzien worden. Dit inspectieputje kan geopend worden bij verstoppingen e.d. en kan opbraak voorkomen. Huisaansluitputjes worden ineens door Pidpa geplaatst wanneer de gevellijn samenvalt met de rooilijn (dit is de grens tussen het privaat en het openbaar domein). Wanneer de gevellijn niet samenvalt met de rooilijn, dient de klant hiervoor zelf te zorgen.

De instructies van Pidpa dienen steeds opgevolgd te worden!Voorbehandelingsinstallaties
Bij nieuwbouw of vernieuwbouw waarbij rioleringswerken worden uitgevoerd, is men verplicht een voorbezinkput of septische put te plaatsen. Dit omdat het rioolstelsel onderhevig is aan slibafzetting.

Kosten : 
Aangezien het gemeentelijk rioleringsstelsel sinds 2007 beheerd wordt door Pidpa, dienst u hen hiervoor te contacteren via onderstaande contactgegevens.

De kosten voor nieuwe rioolaansluitingen worden beperkt tot 750,00 per aansluiting
wanneer geen wachtbuis in de straat aanwezig is. Voor een standaardaansluiting op een bestaande wachtbuis wordt een forfaitair bedrag gevraagd van € 500,00 (incl. btw) per
aansluiting als aansluitrecht. De meerkost neemt het gemeentebestuur voor zijn
rekening. 

Deze prijzen gelden exclusief de inspectieputjes die in feite behoren tot de
privérioolinstallatie maar ineens door Pidpa worden geplaatst wanneer de gevellijn samenvalt met de rooilijn (dit is de grens tussen het privaat en het openbaar domein). Deze
huisaansluitputjes worden aangerekend aan de klant aan kostprijs. Wanneer de gevellijn niet samenvalt met de rooilijn, dient de klant hiervoor zelf te zorgen.

Een huisaansluitputje is een inspectieputje dat toelaat eventuele verstoppingen vrij te maken zonder breekwerk. OPGELET ! 
Wijzigingen aan bestaande rioolaansluitingen worden aan kostprijs aangerekend en zijn niet gelimiteerd (m.a.w. zijn volledig ten laste van de klant).

Bekijk onderaan deze pagina het reglement vaststelling van een forfaitair bedrag als aansluitrecht voor een aansluiting op een bepaalde wachtaansluiting en de overeenkomst over het limiteren van de kostenaanrekening van een rioolaansluiting.

Premie
In de gemeenteraadzitting van 25 februari 2014 werd het besluit voor het toekennen van een premie voor afkoppeling van hemelwater van de riolering bij gebouwen vergund voor 1 februari 2005, goedgekeurd.
Voor het aanvragen van nieuwe aansluitingen of voor andere vragen i.v.m. riolering dient u contact op te nemen met rioleringsbeheerder Pidpa op het groen nummer 0800/90300 (optie 5). 

Onderhoud
De leidingen gelegen op het openbaar domein worden onderhouden door de rioleringsbeheerder. De bewoner staat zelf in voor de huisaansluitputjes.

Individuele voorbehandeling
Indien er geen openbare riolering aanwezig is, zal de installatie van een individuele voorbehandeling worden opgelegd.

Sancties
Eventuele overtredingen kunnen bestraft worden met een administratieve geldboete van € 250,00. Wanneer de overtreder van het college van burgemeester en schepenen een stedenbouwkundige of milieuvergunning heeft verkregen, kan deze worden geschorst.

Bij vragen en/of problemen i.v.m. rioleringen kan u het groen nummer bellen van Pidpa : 0800/90.300 (optie 5). Zij zullen u zo snel mogelijk verder helpen. U kan Pidpa-Rioleringen ook bereiken via e-mail : riolering@pidpa.be