Servitudeweg

Moet de eigenaar van een servitudeweg altijd doorgang verlenen aan andere gebruikers?

Doorgang verlenen aan andere gebruikers

In principe kan een servitudeweg of doorgangsweg tussen twee eigendommen of op eigendom van één van de gebruikers niet afgesloten worden.
Het betreft hier een doorgangsrecht voor eigenaars van aanpalende eigendommen die niet mag worden:

1. verminderd
2. verhinderd
3. ongemakkelijk gemaakt

Tenzij de eigenaar van de weg (indien deze doorgangsweg geen openbaar domein is) de doorgang voor derden heeft laten beperken via:

1. notariële akte = akte van aankoop van een lijdend erf, dit kan enkel door de eigenaar worden opgevraagd bij de notaris die de akte verleende

2. een andere overeenkomst, gesloten door de Vrederechter en dit mits akkoord van alle betrokken partijen (eigenaar en omliggende buren). In dit geval worden alle betrokken partijen uitgenodigd op de griffie van de Vrederechter

De bepalingen m.b.t. de doorgang die officiëel werden vastgelegd, moeten gerespecteerd worden, tenzij de gebruiker van de erfdienstbaarheid bereid is deze bepalingen te veranderen.
Een servitudeweg is een recht van uitweg, de gebruiker mag de doorgang m.a.w. niet verminderen of belemmeren, tenzij dit officieel bepaald werd (notariële akte of vredegerecht).

Wie is de eigenaar als er tussen twee eigendommen een doorgangsweg of servitudeweg loopt?

Om precies te weten wie eigenaar is van een doorgangsweg of servitudeweg, kan je een aanvraag indienen bij het kadaster die je inzage in het kadastraal plan kan bezorgen. Je moet hiervoor naarde Gewestelijke directie van jouw provincie (kadastrale legger).