Sportraad

Doelstelling van de sportraad

Erkenning:
De Nielse sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan dat advies verleent aan de gemeente omtrent het lokaal sportbeleid.
De Nielse sportraad werd opgericht op 5 mei 1983. Toenmalig schepen van Sport was Dhr. Julien Piessens.
Naast het verlenen van advies heeft de sportraad volgende doelstellingen:

Doelstellingen van de sportraad
• het geven van advies aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties;
• het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur;
• het coördineren van activiteiten;
• het opnemen van initiatieven ter bevordering van de sportbeoefening;
• onderzoek, documentatie en informatie inzake sport- en recreatieaangelegenheden;
• uitwisseling van informatie tussen de sportraad en de andere gemeentelijke adviesraden;
• deelname aan het gezamenlijk overleg met de andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden. 
 .

Bestuur van de sportraad

Om de 3 jaar verkiest de sportraad een nieuw bestuur. Dit telkens aan het begin van een nieuwe legislatuur en halverwege de legislatuur.
Volgende personen werden op 15 april 2013 verkozen tot het bestuur van de Nielse sportraad: 
 
Bestuursploeg 2019 – 2025 (verkozen door de AV in de zitting van ):
– voorzitter 
– Ondervoorzitter 
– penningmeester 
- bestuurslid 
- bestuurslid
- bestuurslid

Guy De Wachter – secretaris