Toelating voor het aanleggen van een geveltuin

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van uw woning. In een geveltuin kunt u klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als u een geveltuin wilt aanleggen en u neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan hebt u een toelating nodig.

Voorwaarden

Om een geveltuin aan te leggen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • een vlotte doorgang laten voor voetgangers.
  • de tuin aanplanten binnen een strook van maximum 30 cm, gemeten vanaf de voorgevel.

Hoe aanvragen ?

Voor u aan de slag kunt, moet u een toelating aanvragen.

Hoe gaan we in gemeente Niel te werk?

  • Via het e-loket kan de aanvraag voor een tegeltuin worden ingediend. (Lees alvorens de aanvraag in te dienen zeker het reglement rond de Tegeltuin - dit werd opgenomen in Codex van gemeentelijke politiereglementen en -verordeningen DEEL A – ABP : ALGEMENE BESTUURLIJKE POLITIEVERORDENING - Tegeltuintjes (pg 13-14) -. De desbetreffende artikels kan u onderaan deze pagina vinden) 
  • Uw aanvraag wordt vervolgens behandeld op het college van burgemeester en schepen en na goedkeuring zullen onze diensten u contacteren voor de praktische afhandeling. 

 Tegeltuin aanvragen? 

Klik hier

Reglement Tegeltuin opgenomen in Codex van gemeentelijke politiereglementen en -verordeningen

DEEL A – ABP : ALGEMENE BESTUURLIJKE POLITIEVERORDENING

Tegeltuintjes (pg 13-14) 

Art. 1.4.7

Mits voorafgaande en schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen kunnen op de openbare weg tegeltuintjes ter verfraaiing van het straatbeeld worden aangelegd.

Artikel 1.4.8

§1. De tegeltuintjes zijn toegelaten mits zij binnen een strook van 30 cm. vanuit de gevelmuur of plint worden aangelegd.

§2. Er moet op het voetpad steeds een vrije doorgang van minimum 1,50 m. gelaten worden.

§3. De plantstrook wordt omrand met verticaal geplaatste tegels, klinkers of sierstenen zonder scherpe randen.

§4. De randen mogen maximum 10 cm boven het niveau van het voetpad uitsteken.

§5. Enkel klimplanten, planten zonder doornen of overvloedige besdracht en kleine bodembedekkende planten zijn toegelaten. Giftige en invasieve planten zijn verboden.

Artikel 1.4.9

De planten in de tegeltuintjes moeten zodanig onderhouden en desgevallend gesnoeid worden dat de beplanting binnen de strook van 30 cm. blijft en dat de vrije doorgang niet gehinderd wordt.

Artikel 1.4.10

§1. Wanneer het tegeltuintje niet meer gebruikt wordt, dient het voetpad in zijn oorspronkelijke staat hersteld te worden.

§2. Om redenen van algemeen belang kan de eigenaar of bewoner verplicht worden om het tegeltuintje te verwijderen, zonder dat hij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

§3. De bewoner dient het tegeltuintje naar behoren te onderhouden. Indien grove verwaarlozing wordt vastgesteld, wordt het voetpad, na voorafgaande aanmaning van de betrokken bewoner, van ambtswege in zijn oorspronkelijke staat hersteld, zonder dat de bewoner enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Volledige codex bekijken? 

Klik hier