Verbintenis tot tenlasteneming

De vreemdeling afkomstig uit een niet-E.E.R.-land (E.E.R.-landen = EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) die een kort verblijf van maximum 3 maanden beoogt moet het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om zijn kosten van verblijf en terugkeer/doorreis en medische bijstand te dekken.
Indien de betrokkene daarin niet slaagt kan een Belg of een vreemdeling die toegelaten is tot een verblijf van onbepaalde duur in België een verbintenis tot tenlasteneming aangaan voor de niet-E.E.R.-burger.
Voor meer informatie kun je de brochure voor garanten raadplegen.

brochure voor garanten 

Voorwaarden

  • Niet-E.E.R.-burger wenst naar België te komen voor toeristische doeleinden, familiebezoek.
  • Een verbintenis wordt getekend door één persoon, die alleen of samen met zijn echtgeno(o)t(e) beschikt over voldoende bestaansmiddelen.

Hoe aanvragen ?

De Bijlage 3bis kun je bekomen bij de dienst Burgerzaken, Vreemdelingenadministratie.

Na de legalisatie van het volledig ingevulde document leveren we nog een attest van woonst en samenstelling van gezin af. Alle bekomen documenten moeten verstuurd worden naar de vreemdeling die je wenst uit te nodigen.

Visumplichtigen moeten deze documenten aanbieden op de Belgische ambassade of consulaat in hun thuisland, samen met hun visumaanvraag.

Niet-visumplichtigen moeten deze documenten samen met hun paspoort voorleggen bij het betreden van het Schengengebied.

Kostprijs

€ 5

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart
  • Identiteitsgegevens, paspoortnummer en adres in het buitenland van de persoon die je ten laste wilt nemen
  • Als je werknemer bent: 3 recente loonfiches
  • Als je zelfstandige bent: het laatste aanslagbiljet
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier verbintenis tot tenlasteneming (Indien u dit document zelf print, moet dit RECTO VERSO gebeuren!!!!) (Lukt dit niet, kan u dit document aan de snelbalie van het gemeentehuis afhalen)