Verwarmingstoelage

Factuur betaald voor huisbrandolie of mazout aan de pomp of in bulk, verwarmingspetroleum (pomp) of bulkpropaangas aan huis (niet in flessen). De levering moet gebeuren tussen 1 januari en 31 december.

Voor wie

Categorie 1: personenen met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- eninvaliditeitsverzekering. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen moet lager of gelijk zijn aan € 17.303,80 verhoogd met € 3.203,40 per persoon ten laste.

Categorie 2: personen met een laag inkomen, het jaarlijks bruto belastbaar inkomen is lager of gelijk aan € 17.303,80, verhoogd met € 3.203,40 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet) of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Kostprijs

De toelage varieert tussen 14 cent en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst.

Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per stookseizoen en per gezin tussen. Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 210 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

LET OP
Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het OCMW uw aanvraag indienen.