Wijziging of overdracht abonnement voor standplaats op de openbare markt

Een vaste standplaats op een openbare markt wijst de gemeente toe per abonnement. Deze standplaats wordt ingetekend op een marktplan waarop de specifieke locatie en de kenmerken (afmetingen, gegevens van de abonnee, …) van het abonnement staan.

De gemeente raadpleegt eerst haar kandidaturenregister om een geschikte kandidaat te vinden als er een standplaats vrijkomt. Het kandidaturenregister bevat elke nieuwe aanvraag voor een standplaats. Als er geen geschikte kandidaten zijn, schrijft de gemeente een vacature uit.

Bij de overdracht van een abonnement gaat de abonnee zelf op zoek naar een geschikte kandidaat. De gemeente controleert of de overdracht aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Een abonnementswijziging zoals een uitbreiding of een verplaatsing vraag je schriftelijk aan bij de gemeente. Die registreert jouw aanvraag in het kandidaturenregister. Telkens een abonnement vrijkomt, raadpleegt de gemeente dat register.

Om een abonnement te kunnen wijzigen, moet je een ondernemingsnummer en een standplaatsabonnement hebben.

Je mag jouw abonnement zelf overdragen aan iemand anders als de overnemer:

 • een ondernemingsnummer heeft
 • jouw specialisatie verderzet op jouw overgedragen plaats
 • de standplaats niet binnen het jaar overdraagt aan iemand anders

De overnemer mag de standplaats pas innemen nadat de gemeente vaststelde dat:

 • de overnemer een ondernemingsnummer heeft
 • de overnemer het maximum aantal standplaatsen per onderneming die het gemeentelijk reglement vastlegt, niet overschrijdt

De overdracht van een abonnement kan gaan over één of meerdere standplaatsen en betekent, niet noodzakelijk, de stopzetting van jouw activiteiten in zijn geheel.

Hoe aanvragen ?

Vul het aanvraagformulier in op de gemeentelijke website of stuur het ingevuld op per brief, aangetekend schrijven of e-mail naar het college van burgemeester en schepenen. Hou het ontvangstbewijs telkens goed bij.

Voeg bij jouw aanvraag tot wijziging telkens een kopie:

 • van jouw ondernemingsnummer
 • van jouw abonnement

Voeg bij jouw aanvraag tot overdracht telkens een kopie:

 • van jouw ondernemingsnummer
 • van jouw abonnement
 • van de machtiging ambulante activiteiten van de overnemer

Kostprijs

De aanvraag is gratis. Het gemeentelijk belastings- of retributiereglement bepaalt de kostprijs voor de inname van de standplaats.

Reglement

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;
 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
 • Gemeentelijk reglement en/of politieverordening